Foto Bård Øyvind Bredesen / Naturarkivet

Flere kommuner mangler oversikt over luftforurensning

Mange kommuner har for dårlig kunnskap om luftforurensningen i kommunen, hva som er kildene til utslipp, og de informerer ikke innbyggerne om lokal luftkvalitet. Det viser resultatene fra Miljødirektoratets tilsyn med om kommunene følger regelverket for lokal luftkvalitet. 

Kommunens ansvar

Forurensningsforskriften har et eget kapitel om lokal luftkvalitet. (kap 7)

Det er satt minstekrav (grenseverdier og målsettingsverdier) til luftkvalitet, og kommunene må bidra til å sikre at disse blir overholdt. Om nødvendig kan kommunen pålegge de ansvarlige å gjennomføre tiltak for å oppfylle minstekravene.

Alle kommunene har krav om å ha oversikt over luftkvaliteten, men noen må ha permanente målestasjoner.

Alle kommuner må vurdere om de er i fare for brudd på minstekravene og eventuelt utrede tiltak og innføre handlingsplaner.

Alle kommuner må informere publikum om luftkvalitet.

Tilsynet som miljømyndighetene gjennomførte gjaldt hvordan kommunene følger kravene i forskriften og utfører sin myndighet.

Disse fikk tilsyn: Oslo, Drammen, Bergen, Trondheim, Lillehammer, Grenland, Kristiansand, Lillesand, Stavanger, Rana, Narvik og Tromsø. Bærum, Skedsmo, Hamar, Elverum og Gjøvik, Ringsaker, Tønsberg, Sandefjord, Sandnes, Voss, Stjørdal, Levanger og Harstad

 

Sammen med Fylkesmannen har Miljødirektoratet gjennomført tilsyn i 25 kommuner. Det er første gang at miljømyndighetene gjennomfører tilsyn med hvordan kommunene oppfyller sine plikter etter forurensningsregelverket.

Bakgrunnen for at reglene for lokal luftkvalitet ble valgt, er Riksrevisjonens funn om at kommunens etterlevelse og Miljødirektoratets oppfølging av forurensningsforskriften kapittel 7 ikke er god nok.

Tilsynet ble gjennomført både i kommuner som er pålagt å ha permanent overvåking av luftkvaliteten og i små og mellomstore kommuner som ikke er pålagt dette, men som likevel har plikt til å ha oversikt over luftkvaliteten og informere publikum om denne.

Flere  avvik

Resultatene viser at mange kommuner ikke følger de kravene i forurensningsforskriften som gjelder for lokal luftkvalitet. Det er flere avvik som er gjennomgående for mange kommuner.

24 prosent hadde ikke tilstrekkelig kunnskap om den lokale luftforurensningen og hva som er forurensningskildene.  Det innebærer at de ikke har kartlagt forurensningssituasjonen ved hjelp av periodevise målinger og beregninger, for å vite om det er fare for brudd på grenseverdiene for lokal luftkvalitet. Grenseverdier er forskriftens minstekrav til luftkvaliteten og gjelder for alle kommuner.

32 prosent av de undersøkte kommunene oppfylte ikke plikten til å ha informasjon om luftkvalitet tilgjengelig til innbyggerne på kommunens nettsted eller andre medier.

24 prosent ga ikke god nok informasjon til innbyggerne på dager med høy luftforurensning.

 

Må forbedre arbeidet med lokal luftkvalitet

– Det landsdekkende tilsynet gir oss et godt innblikk i hvordan kommunene jobber med lokal luftforurensning. Vi har avdekket at det er flere forbedringspunkter både for kommunene og for oss som veileder kommunene, sier direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro. 

For dårlige interne rutiner

Vi undersøkte også hvordan kommunene jobber internt med systemer som skal sikre at de får oversikt over forurensningskilder, gjør risikovurderinger og innfører handlingsplaner for lokal luftkvalitet.

Halvparten av kommunene hadde ingen plan for å bedre luftkvaliteten og manglet risikoanalyse.  Mange hadde heller ikke laget mål og strategier for hvordan de skulle jobbe for å gi innbyggerne bedre luft.

Videre oppfølging

– Miljødirektoratet vil se nærmere på enkelte bestemmelser i regelverket og forenkle dem, slik at det blir tydeligere for kommunene. Det gjelder spesielt reglene om måling og beregning av luftkvalitet, sier Hambro.

– Vi må også finne ut hvorfor mange kommuner i liten grad bruker myndigheten de har til å gi pålegg til forurenserne, sier Hambro.

Miljødirektoratet samarbeider med Vegdirektoratet og Meteorologisk institutt om å bedre informasjonen om lokal luftkvalitet til innbyggerne og gi kommunene et bedre datagrunnlag.

– Dette vil gjøre det lettere for kommunene å planlegge tiltak mot luftforurensning.  Varslene til innbyggerne for å unngå helseplager på dager med høy forurensning vil også bli mer presis, sier Hambro. 

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Sigmund Guttu
klimaavdelingen
telefon 452 67 143

seniorrådgiver Wenche Rubi Sørvik
tilsyns- og miljødataavdelingen
telefon 958 11 906

Tema