Nye temaveiledninger til storulykkeforskriften

To nye temaveiledere til storulykkeforskriften skal gjøre det lettere for virksomhetene å finne ut om de er omfattet av forskriften, og utarbeide strategi for å forebygge og begrense storulykker.

Veiledningene er laget av tilsynsmyndighetene på dette fagområdet: Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Miljødirektoratet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon og Petroleumstilsynet.

Temaveiledning om strategi for å forebygge og begrense storulykker er laget for å lette virksomhetenes arbeid med strategien og tilsynsmyndighetenes oppfølging.

Temaveiledning til storulykkeforskriften §7 om strategi for å forebygge å begrense storulykker (pdf)

Temaveiledning til storulykkeforskriften §7 om strategi for å forebygge å begrense storulykker (bladbar pdf)

Temaveiledning om summeringsregelen

Denne skal gi en nærmere forklaring på storulykkeforskriftens vedlegg I generelt, og spesielt hvordan summeringsregelen i merknad 4 til dette vedlegget skal forstås og brukes.

Dette gjøres gjennom beskrivelse av hvordan de ulike stoffene som omfattes av vedlegg I, skal summeres og gjennom bruk av konkrete eksempler. Det er også laget et regneark som kan brukes til utregningene.

Temaveiledning om summeringsregelen i storulykkeforskriften vedlegg I (pdf)

Temaveiledning om summeringsregelen i storulykkeforskriften vedlegg I (bladbar pdf)

Representanter fra myndigheter, storulykkevirksomheter og konsulentfirmaer har bidratt med høringskommentarer til disse veiledningene.

Storulykkeforskriften kan lastes ned fra lovdata, veiledning og temaveiledninger kan lastes ned fra DSBs fagside for farlige stoffer, eksplosiver og transport av farlig gods, under overskriften Storulykke og kjemikalier.

Den generelle fristen for å etterkomme nye krav i den nye storulykkeforskriften er 1. juli 2017, det vil si ett år fra forskriften trådte i kraft.

Les også: Ny storulykkeforskrift

KONTAKT

Ved spørsmål, ta kontakt på storulykke@dsb.no       

Tema