Én bjørn er skutt på lisensfelling, og totalt åtte bjørner er felt i Norge i 2017. Foto: Kim Abel, Naturarkivet.no

Åtte bjørner felt i år

Åtte bjørner er felt i Norge i 2017, samme antall som i fjor. Én bjørn ble skutt i løpet av perioden med lisensfelling, mens de øvrige ble skutt i forbindelse med skadefelling.

Felling av bjørn

Lisensfelling: Felling av et bestemt antall individer av en viltart med hjemmel i naturmangfoldloven § 18 første ledd b) og c), der kvoten er fastsatt av offentlig myndighet og det kreves at jegeren er registrert som lisensjeger i Jegerregisteret for å kunne delta.

Skadefelling: Skademotivert felling av enkeltindivider av gaupe, jerv, bjørn eller ulv for å stanse eller forhindre skader på bufe eller tamrein med hjemmel i naturmangfoldloven § 18, punkt b.

Forvaltningsområder for rovvilt er de avgrensede områder satt av de regionale rovviltnemndene hvor det nasjonale bestandsmålet for arten skal oppnås. Prioriterte beiteområder er de områdene som ligger utenfor forvaltningsområder for rovvilt.

Totalt ble det åpnet for en kvote på fire bjørner under årets lisensfelling. Lisensfellingen ble avsluttet 15. oktober, og siden starten 21. august er det felt én bjørn. Den ble skutt i Ringsaker i Hedmark.

Sju bjørner ble skutt etter vedtak om skadefelling. Dette dreide seg enten om konkrete tilfeller hvor bjørn hadde gjort skade i prioriterte beiteområder, eller at skadepotensialet ble vurdert som stort fordi mange beitedyr var tatt i 2016. To av disse bjørnene ble felt i Nord-Trøndelag, og de andre i henholdsvis Finnmark, Troms, Sør-Trøndelag, Oppland og Hedmark. Tre av skadefellingene ble gjennomført av Statens naturoppsyn i vår.

Seks ungekull av bjørn ble født i Norge i 2016, ifølge Rovdatas beregninger. Det er sju kull under bestandsmålet Stortinget har satt. Likevel er det gitt tillatelse til å felle et begrenset antall bjørner. Det er gjort for å forebygge, eller stanse, skade på husdyr eller tamrein.

 

Kontakt

seniorrådgiver Veronica Sahlén
viltseksjonen
telefon: 465 09 402

Tjenester og verktøy

Tema