Kan felle 26 ulver utenfor ulvesonen

De regionale rovviltnemndene har vedtatt en samlet kvote på 50 ulver foran høstens lisensfelling. Klima- og miljødepartementet (KLD) har avgjort at 26 dyr kan felles utenfor ulvesonen, mens vedtaket om å felle 24 dyr innenfor ulvesonen vil avgjøres av departementet i løpet av høsten.

ROLLER VED LISENSFELLING

Fylkesmannen – er sekretariat og har en rådgivende funksjon for de regionale rovviltnemndene, og administrerer lisensfellingen.

Rovviltnemnden – har vedtaksmyndighet i tilfeller der bestanden av en rovviltart er på eller over bestandsmålet.

Klima- og miljødepartementet – klageinstans for vedtak fattet av de regionale rovviltnemndene.

Miljødirektoratet – fagdirektorat i rovviltsaker. Vedtaksmyndighet dersom bestanden av en rovviltart er under bestandsmålet.

Lisensfellingen utenfor ulvesonen startet 1. oktober og varer til 31. mars. Inntil 26 ulver, fordelt på seks regioner, kan felles i disse områdene.

I tillegg har rovviltnemndene i region 4 (Oslo, Akershus og Østfold) og region 5 (Hedmark) åpnet for felling av tre flokker, og inntil 24 dyr, innenfor ulvesonen. Vedtaket om felling innenfor sonen er påklaget til Klima- og miljødepartementet, som fatter et endelig vedtak i løpet av høsten. Lisensfellingen innenfor ulvesonen starter 1. januar og varer til 15. februar.

Stortinget har vedtatt et nasjonalt bestandsmål for ulv på fire til seks årlige ungekull. Minst tre av dem skal være helnorske. Statusrapporten fra Rovdata fra 1. juni 2017 forteller at det ble dokumentert fire helnorske kull og sju kull i grenserevir i løpet av vinteren 2016-2017. Kull i grenserevir teller som et halvt kull, så dette tilsvarer en bestand på totalt sju og et halvt kull.

Bestand over målet

Den norske bestanden er dermed over det nasjonalt fastsatte bestandsmålet. Når bestanden av en rovviltart er over det nasjonalt fastsatte målet i en region er det rovviltnemnda i regionen som har vedtaksmyndighet ved fastsettelse av lisensfellingskvote. Det er kun regionene 4 og 5 som har et nasjonalt fastsatt mål for ulv. Målet skal oppnås i felleskap mellom de to regionene.

For informasjon om begrunnelser og vurderinger som ligger til grunn for kvotevedtakene, viser vi til vedtakene i sin helhet. Vedtakene er tilgjengelige på Miljøvedtaksregisteret.
Klima- og miljødepartementet er klagemyndighet, og kvotene kan endres etter klagebehandling.

Hva er lisensfelling?

Ulv er en fredet art i Norge, i henhold til naturmangfoldloven og etter føringer i Bernkonvensjonen.

Stortinget har vedtatt at lisensfelling skal være forvaltningens hovedverktøy for å regulere rovviltbestandene. Lisensfelling av ulv er en regulering av bestanden som kan tillates for å forebygge fremtidig skade på bufe og tamrein, eller for å ivareta allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning.

Lisensfelling er, i motsetning til skadefelling, ikke rettet mot et bestemt skadegjørende individ, men skal likevel skje under strengt kontrollerte forhold. Lisensfellingskvotene i Norge fastsettes innenfor avgrensede områder og det er krav om at jegere skal være registrert som lisensjegere og rapportere om gjennomføringen av lisensfellingen.

Kvoter lisensfelling av ulv i Norge i 2017-2018

Region Innenfor ulvesonen * Utenfor ulvesonen Sum
Region 6 Midt-Norge   2 2
Region 4 og 5 Oslo-Akershus-Østfold og Hedmark 24 12 36
Region 3 Oppland   7 7
Region 2 Sør-Norge   2 2
Region 1 Vestlandet   3 3
Totalt 24 26 50

*Gjelder også revirene Julussa og Osdal som ligger delvis utenfor ulvesonen.

Relaterte lenker

Kontakt

Veronica Sahlén, seniorrådgiver, viltseksjonen
telefon: 977 87 000

Susanne Hanssen, seniorrådgiver, viltseksjonen
telefon: 907 42 738

Tjenester og verktøy