Elina Haagensen, elev på yrkessjåførlinja ved Sam Eyde videregående skole, som fikk Klimasats-støtte i 2017 til el-kjøretøy til bruk i undervisningen. (Foto: Ivar Flageborg, Sam Eyde VGS.)

Kommuner kan søke støtte til klimatiltak

Kommuner og fylkeskommuner over hele landet kan søke om Klimasats-støtte. Opptil 100 millioner kroner skal deles ut i 2018. Søknadsfristen er 15. februar.

Klimasats støtter tiltak i regi av kommuner og fylkeskommuner som reduserer utslipp av klimagasser eller bidrar til overgangen til lavutslippssamfunnet. Siden 2016 har rundt 300 prosjekter over hele landet fått støtte. I forslaget til statsbudsjett har regjeringen satt av 100 millioner kroner til ordningen i 2018. Klimasats omfatter ikke klimatilpasning, som vi har en egen støtteordning for.

Spleiselag mellom stat og kommune

Kommuner og fylkeskommuner kan søke, enten sammen eller hver for seg. Tilskuddet skal være et bidrag, og at kommunene selv må bidra med egeninnsats.

Må være politisk forankret

Pengene vil gå til tiltak som reduserer klimagassutslipp på kort eller lang sikt. Det gis også tilskudd til planlegging og utredning av klimatiltak, og til kompetanseheving i nettverk. Søknaden må være politisk forankret i kommunen.

Fem grupper med tiltak

Tilskuddsordningen gjelder fem ulike områder:

 1. Klimavennlig areal- og transportplanlegging.
 2. Investering i klimavennlige transporttiltak.
 3. Klimagassreduserende tiltak i andre sektorer.
 4. Forprosjektering av tiltak som reduserer klimagassutslipp – hjelp til å komme fra ord til handling.
 5. Nettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling.

Energieffektivisering, karbonfangst, klimatilpasning, forskningsprosjekter og teknologiutvikling er ikke mål for denne tilskuddsordningen. Det gis ikke tilskudd til støtteordninger i regi av kommune eller fylkeskommune.

Steg mot lavutslippssamfunnet

Miljødirektoratet vil prioritere tiltak som gir stor utslippsreduksjon og tiltak som framskynder omstillingen til et lavutslippssamfunnet i 2050, der gjennomsnittlige klimagassutslipp per nordmann reduseres fra dagens 10 tonn til tilnærmet null.

Ambisiøse tiltak med tilleggseffekter

Miljødirektoratet legger vekt på at tiltakene er ambisiøse og er utover minstekrav i lov og forskrift. I tillegg prioriteres klimatiltak med positive tilleggseffekter på andre miljø- og helseutfordringer, tiltak med stor overføringsverdi, realistisk gjennomføringsplan og tiltak som ikke får støtte gjennom andre statlige støtteordninger.

Ønsker for 2018

Vi vil oppfordre kommunene til å tenke på følgende når de forbereder søknader for 2018:

 • Tenk bredt og helhetlig på potensialet for utslippsreduksjoner både i kommunens egen drift og innenfor kommunens geografiske område. Kan nabokommuner samarbeide om tiltak?
 • Vi ønsker fortsatt flere innovative søknader om transporttiltak og utslippsfrie byggeplasser.
 • Vi åpner for søknader som tilrettelegger for lading i borettslag og sameier.
 • For å få støtte til klimavennlige bygg må kommunen ha høye klimaambisjoner, betydelig ut over dagens regelverk og praksis, for bygningen som helhet. Kan klimautslippene fra bygg reduseres med økt gjenbruk, arealeffektivitet, sambruk og fleksibilitet?
 • Arealplanlegging som reduserer transportbehov, legger til rette for sømløs klimavennlig transport og andre klimaløsninger som tilrettelegger for lavutslippssamfunnet.
 • Grønne innkjøp og innovative anskaffelser kan bidra mye til å redusere kommunens egne utslipp og utvikle markedet for klimavennlige produkter og tjenester. Hvordan kan klimahensyn innarbeides i store og små innkjøp?
 • Lad tjenestebilen! Kommunen kan få støtte til ladepunkt til elektriske tjenestebiler som erstatter fossile biler. Her kan kommunen sende en forenklet søknad.

Les tidligere søknader og tilsagn

Søknader som er innvilget og tilsagn fra 2016 og 2017 er publisert på Miljøkommune.no. Her vil du finne beskrivelser av andre kommuners planer for klimatiltak, og hvordan Miljødirektoratet har vurdert søknadene. Informasjonen vil kunne være nyttig både for søkere og for kommuner som går igang med klimatiltak uavhengig av Klimasats.

 • Les innvilgede søknader og tilsagn fra 2016 og 2017

Relaterte lenker

KONTAKT

Fungerende seksjonssjef Herdis Laupsa, seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak, telefon 93069271.

Prosjektleder for Klimasats, Kirvil Stoltenberg, seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak, telefon 92437781

Tema