Stort norsk bidrag til FNs klimapanels spesialrapporter

FNs klimapanel har invitert elleve eksperter fra norske fagmiljøer til å skrive tre unike spesialrapporter og en metoderapport de neste årene.

I 2018 og 2019 skal FNs klimapanel (IPCC) utarbeide tre spesialrapporter og en metoderapport:

 • Spesialrapport om 1,5 graders global oppvarming (2018)
 • Spesialrapport om hav og kryosfære (is, snø og permafrost) (2019)
 • Spesialrapport om klimaendringer og landområder (2019)
 • Metoderapport for klimaregnskap (2019)

Nominasjonsprosessen

 • Miljødirektoratet er nasjonalt knutepunkt for FNs klimapanel og koordinerer nominasjonsprosessen i Norge. Vi informerer om nominasjonsprosessen og mottar søknadene.
 • Alle søknader hvor ekspertene oppfyller kompetansekriteriene blir videresendt til klimapanelet, som velger kandidater ut fra kompetanse, geografisk spredning etc.
 • Les mer om hvordan rapportene utarbeides.

Klimapanelets hovedrapport, den sjette i rekken, skal ferdigstilles i 2021 og 2022. Nominasjonen av forfattere til hovedrapporten starter i løpet av høsten og utvelgelsen vil trolig være klar i begynnelsen av 2018.

Sentral rolle i hav- og kryosfærerapport

Elleve eksperter fra norske fagmiljøer skal nå være med å skrive metode- og spesialrapportene. En av dem, dr. Martin Sommerkorn, har fått en svært sentral rolle i spesialrapporten for hav og kryosfære (is, snø og permafrost) som koordinerende hovedforfatter for kapittelet om polarområdene.

Om forfatterrollene

 • Koordinerende hovedforfatter (Coordinating Lead Author, CLA): Koordinerer og leder arbeidet med et kapittel.
 • Hovedforfatter (Lead Author, LA): Skriver et kapittel sammen med de andre forfatterne for dette kapittelet.
 • Høringsredaktør (Review Editor, RE): Har ansvar for å føre tilsyn med høringsprosessen og endringer som gjøres som følge av denne.
 • Forfatterteamet vil senere også knytte til seg en rekke bidragsytere – Contributing Authors – som gir innspill til rapportutkastene.
 • I tillegg vil hundrevis av forskere og eksperter delta ved å gi kommentarer i høringsrundene.

Sommerkorn leder WWFs pan-Arktiske arbeid og har en doktorgrad i polare økosystemer. Han har forsket og undervist i Europa og Nord-Amerika, publisert en rekke artikler i internasjonale vitenskapelige journaler og har bidratt til flere større rapporter om Arktis, inkludert Adaptation Actions for a Changing Arctic (2017) utgitt av Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP).

Miriam Jackson fra Norges vassdrags- og energidirektorat, Geir Ottersen fra Havforskningsinstituttet og Andreas Kääb fra Universitetet i Oslo er også invitert som hovedforfattere til hav- og kryosfære-rapporten. Totalt har Klimapanelet invitert 101 eksperter fra 41 land til å skrive denne rapporten, som skal være klar i september 2019.

Klimaendringer og landområder

Til spesialrapporten for klimaendringer og landområder er Francesco Cherubini fra NTNU invitert til å delta som hovedforfatter. Han deltar i kapittelet om ørkenspredning, utarming av jord, matsikkerhet og klimagasser. Totalt har Klimapanelet invitert 103 eksperter fra 52 land for å lage denne rapporten, som også skal være klar i september 2019. Det første forfattermøtet for denne rapporten vil være i Oslo i oktober 2017.

Spesialrapport om 1,5 grader

Til spesialrapporten om global oppvarming på 1,5 grader er Jan Fuglestvedt fra Cicero invitert som høringsredaktør for kapittelet om utslippsbaner. Til sammen 86 eksperter fra 39 land jobber med denne rapporten, som ferdigstilles i september 2018 og vil være et viktig kunnskapsgrunnlag for verdens land i oppfølgingen av Parisavtalen.

Fem eksperter til metoderapport

Om FNs klimapanel

 • 195 land er medlem av FNs klimapanel (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC).
 • Klimapanelet driver ikke egen forskning eller miljøovervåkning, men systematiserer og oppsummerer status for kunnskapen basert på tusenvis av vitenskapelige studier.
 • Klimapanelet har kommet med hovedrapporter hvert 5-7 år. Den femte hovedrapporten ble publisert i 2013 og 2014. Sjette hovedrapport publiseres i 2021 og 2022.

Klimapanelet skal også oppdatere retningslinjene for hvordan landene beregner de nasjonale klimagassutslippene som rapporteres til FNs klimakonvensjon. Hanne Lerche Raadal fra Østfoldforskning, Atle Harby fra Sintef Energi AS, Katrine Bjønness fra Statistisk sentralbyrå (SSB), Håkon Frøysa Skullerud fra SSB og Erik Næsset fra NMBU skal være med å utarbeide denne metoderapporten, som publiseres i 2019.

Eksperter til hovedrapporten velges i 2018

Utvelgelsen av eksperter til Klimapanelets sjette hovedrapport, som blir publisert i fire deler i 2021 og 2022, er forventet å skje tidlig i 2018. Under arbeidet med femte hovedrapport, som ble publisert i 2013 og 2014, deltok over 800 eksperter fra 85 land. Norge var da representert med 18 eksperter i forfatterteamene.

Relaterte lenker

KONTAKT

Seksjonsleder Solrun Figenschau Skjellum, seksjon for klimakunnskap, telefon 922 11 745

Delegasjonsleder Øyvind Christophersen, seksjon for klimakunnskap, telefon: 970 75 014

Tema