Elvarebil: Landmåler Rune Myhre Fartum (t.v.) er en av mange i Skedsmo kommune som har begynt å bruke elbil. Denne uka fikk han og ordfører Ole Jacob Flæten (t.h.) besøk av klima- og miljøminister Ole Elvestuen, som fortalte at kommunen har fått innvilget Klimasats-støtte til flere ladestasjoner. Foto: Skedsmo kommune.

Klimasatsstøtte til ladestasjoner og kommunenettverk

Miljødirektoratet har behandlet første pulje av søknader om Klimasats-støtte. Over 200 kommuner får støtte til å delta i klimanettverk med andre kommuner, og 34 kommuner har så langt fått penger til å lade elbilene sine.

Om Klimasats

 • Støtteordning for klimatiltak i kommunene, opprettet i 2016.
 • 150 millioner er satt av til ordningen i statsbudsjettet for 2018.
 • Støtte skal bidra til reduserte klimagassutslipp og omstilling til lavutslippssamfunnet.

I statsbudsjettet er det satt av 150 millioner kroner til Klimasats-ordningen i 2018. Da fristen for å søke støtte gikk ut 15. februar i år, hadde vi fått inn over 350 søknader fra kommuner over hele landet.

Miljødirektoratet behandler søknadene puljevis fram mot sommeren. Vi har nå behandlet de aller fleste søknadene som gjelder deltakelse i klimanettverk og innkjøp av ladeinfrastruktur for kommunale tjenestebiler. Så langt har vi tildelt støtte for om lag 17 millioner kroner til disse to formålene.

Resten av Klimasats-søknadene skal behandles framover mot sommeren, og i løpet av juni forventer vi å kunne gå ut med en samlet oversikt over alle tilsagn for 2018.

Over 200 kommuner i nettverk

Kommuner som samarbeider med minst tre andre kommuner i klimanettverk kan få 25 000 kroner hver. Formålet med nettverkene er å utveksle erfaringer, heve kompetansen og styrke samarbeidet for å redusere klimagassutslippene. Om lag 5 millioner kroner er så langt fordelt på 21 nettverk som dekker over 200 kommuner i 2018.

Nettverk hever ambisjonsnivået

Kommuner som får støtte fra Klimasats må rapportere om framdrift og erfaringer. Kommunene som fikk nettverksstøtte i 2017, forteller blant annet at:

 • klimaambisjonene i egen kommune øker
 • økt kompetanse gir bedre kvalitet på planer og strategier, og mer effektive klimatiltak
 • kunnskapsdeling i nettverket gir mer samordnet planlegging og felles løsninger på tvers av kommuner
 • nettverkssamarbeidet øker motivasjon og gjennomføringskraft i klimaarbeidet
 • og at Klimasats-støtten har vært avgjørende for mange kommuner for å kunne prioritere deltakelse i nettverk.

– Avgjørende med lokalt arbeid

– Lokale klimatiltak er avgjørende for å nå klimamålene. Det er derfor vi i år deler ut 150 millioner til kommuner som går foran og viser vei i den grønne omstillingen. Den store interessen for Klimasats viser at kommunene ønsker å ta klimaansvar. Det ønsker regjeringen å støtte opp under med denne ordningen, sier klima og miljøminister Ola Elvestuen.

Kutter 1390 tonn utslipp

I år har Miljødirektoratet så langt innvilget støtte på om lag 12 millioner kroner fordelt på 34 kommuner som vil kjøpe ladeinfrastruktur til egne tjenestebiler. Klimasats-støtten dekker inntil halvparten av kostnaden til ladepunktet. Ikke alle ladepunktsøknader er ferdigbehandlet, så det kan bli gitt noen flere tilsagn utover våren og vi anslår at det blir gitt støtte til rundt 800 ladepunkter. Vi forutsetter at kommunen erstatter en bensin- eller dieselbil med en elbil per ladepunkt. En slik utskiftning av 800 biler vil det redusere klimagassutslippene med om lag 1390 tonn CO2-ekvivalenter per år.

– Ikke bare for byene

– Elbiler er ikke bare for byene. Vårt inntrykk er at alle kommuner kan bruke elbiler til en del av oppgavene sine, uansett hvor i landet de er. Det gir reduserer utslippene og har en signaleffekt overfor innbyggerne i kommunen. Når kommunen kan bruke elbiler, viser det at mange andre kan gjøre det også, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

 

Vestvågøy med gode erfaringer

Ett eksempel er Vestvågøy, som i 2016 fikk støtte fra Klimasats for å etablere 23 ladepunkter til tjenestebiler i helse- og omsorgstjenesten. Kommunene skiftet ut like mange diesel‐ og bensinbiler med elbiler. Ifølge kommunen har tiltaket bidratt til:

 • helse- og klimagevinst på grunn av lavere utslipp
 • kostnadsbesparelser for drift
 • signaleffekt ved at flere tar sjansen på å kjøpe nullutslippsbiler når de ser at hjemmesykepleien kan benytte seg av elbiler

Webinar og veiledning om ladepunkter

Tirsdag 17. april kl. 10-11 arrangerte Miljødirektoratet et webinar - et seminar via internett - for kommuner som skal kjøpe inn ladeinfrastruktur for elbiler, eller som vurderer å gjøre det senere. Vi publiserte også en veiledning for kommuner som skal kjøpe inn ladeinfrastruktur på Miljøkommune.no.

Egen ladepunktstrategi

Skedsmo kommune er en av kommunene som får støtte til etablering av ladepunkter for egne tjenestebiler i 2018. Kommunen får 800 000 kroner for å etablere 40 nye ladepunkter. Kommunen har allerede 125 ladepunkter for egne biler, og har som mål at alle tjenestebiler – i overkant av 200 – skal være utslippsfrie innen 2020. For å klare dette, har kommunen vedtatt en egen strategi for etablering av ladepunkter for både tjenestebiler og innbyggerne ellers.

– Siden 2016 har vi kun kjøpt inn utslippsfrie biler, forutsatt at de oppfyller kravene til funksjonalitet. I oktober 2017 inngikk vi en rammeavtale for leasing som legger til rette for at alle leasede biler skal være elbiler. Planen er at vi innen 2020 skal ha bare utslippsfrie person- og varebiler, sier klima- og energirådgiver Øyvind Wahl i Skedsmo kommune.

Relaterte lenker

Kontakt

Seksjonsleder Herdis Laupsa seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak,
telefon 930 69 271

Prosjektleder for Klimasats, Kirvil Stoltenberg, seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak, telefon 92437781

Tema