Verner 40 skogområder

Kongen i statsråd har vedtatt å verne 40 skogområder i åtte fylker.

Frivillig vern

De fleste områdene faller inn under ordningen med frivillig vern av skog.

Området Tingastad i Sogn og Fjordane er eid av Miljødirektoratet, mens deler av Finnemarka er vern på Statskogs grunn.

Vernet av Trolldalen naturreservat i Akershus medfører også en reduksjon i vernearealet for Svartskog landskapsvernområde.

Samtidig vedtas en endringsforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat i Buskerud.

Samlet nytt verneareal er ca. 90 kvadratkilometer, hvorav ca. 60 kvadratkilometer er produktiv skog.

Med dette vernet er om lag 4,7 prosen av alt skogareal og om lag 3,5 prosent av den produktive skogen vernet.

14 av områdene er utvidelser av eksisterende naturreservater.

Nasjonal verneverdi

11 av områdene er vurdert å ha nasjonal verneverdi.

De inneholder viktige naturtyper som Norge har et spesielt ansvar for, blant annet med forekomster av edellauvskoger, bekkekløfter og områder med stor variasjon i av ulike barskogtyper.

Relaterte lenker