Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (til venstre) var med på utsetting av fjellrev på Varangerhalvøya. Arild Landa fra NINA til høyre, og bak i bildet til venstre titter en nylig utsatt rev ut. Foto: Geir Østereng, Fylkesmannen i Finnmark

27 nye fjellrever i Varanger

Valper fra avlsstasjonen på Oppdal blåser nytt liv i fjellrevbestanden på Varangerhalvøya. De 27 fjellrevene som ble satt ut 13. februar blir også viktige for å overvåke klimaeffekter.

OVERVÅKING AV FJELLREV

  • Klassifisert som en kritisk truet art i Norge og sterkt truet i Sverige. Totalfredet i 1928 i Sverige og i Norge i 1930.
  • Etter fredningen sank bestanden ytterligere, men har de siste årene begynt å ta seg opp grunnet bevaringstiltak i Norge og Sverige
  • Overvåkingsprogrammet for fjellrev ble opprettet i 2003. Det driftes av NINA og Statens naturoppsyn (SNO) på oppdrag fra Miljødirektoratet.
  • Formålet er å kontrollere kull av fjellrev og effekter av tiltak. Les mer på www.nina.no.
  • Fjellrev i Finnmark ble opprettet i 2005 og driftes av Universitetet i Tromsø og SNO på oppdrag fra Miljødirektoratet.
  • Formålet er å evaluere effektene av å redusere rødrevbestanden i områder med fjellrev, samt å belyse hvilke effekter endringer i klima har på økosystemet og fjellrev. Les mer på www.coat.no

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen var til stede da bestanden av fjellrev på Varangerhalvøya ble mangedoblet. I fjor ble det bare registrert to fjellrev i det nordligste leveområdet for fjellrev på fastlands-Norge, og det er tre år siden sist det er født valpekull her.

– Vi har tatt ut rødrev i stor skala på Varangerhalvøya siden 2005, men dette er første gang vi setter ut fjellrev her. Strategien har vært bevisst, for å se på effekter av ulike tiltak opp mot hverandre, sier avdelingsdirektør Yngve Svarte i Miljødirektoratet.

Påvirkes av klimaendringer

Direktoratet finansierer prosjektet Fjellrev i Finnmark, hvor forskere fra Universitetet i Tromsø prøver å finne svar på hvorfor fjellreven sliter på Varangerhalvøya. Større konkurranse fra den fysisk overlegne rødreven og tidvis mangel på lemen er to av de største problemene. Klimaendringer er en av årsakene til at det er færre smågnagere og flere rødrev i området.

– Fjellreven er et godt eksempel på hvordan klimaendringer påvirker økosystemene. Forskningen på rødreven i Varanger gir oss lange dataserier som er unike, også internasjonalt. Disse dataene kan gjøre det lettere å forstå rødrevens funksjon i økosystemet, og hvordan den påvirker fjellrev, sier Svarte.

Saken fortsetter under bildet.

Fôr og felling

De 27 fjellrevene som ble satt ut nå får hjelp til å overleve. Det er satt opp fôrautomater som etterfylles med pellets av Miljødirektoratets feltpersonell i Statens naturoppsyn. I tillegg forsetter uttaket av rødrev de nærmeste årene. 

Neste lementopp forventes tidligst i 2019, og selv med tilførselen av nytt fjellrevblod er det fare for at fjellreven kan dø ut på Varangerhalvøya. Forskerne viser til at det ikke er vitenskapelig grunnlag for å konkludere med at utviklingen skyldes ugunstige økologiske forhold, som konkurranse med rødrev eller fravær av lemen.

Suksess med utsetting

– Dette er et dilemma når en jobber med å redde kritisk små bestander. Det er heller ikke grunn til å forvente at uttak av rødrev alene er tilstrekkelig for å øke bestanden av fjellrev på Varanger. Vi håper at valpene som nå ble satt ut bidrar til at bestanden tar seg opp. Lenger sør i landet har vi erfaring med at dette tiltaket fungerer godt for å reetablere og styrke fåtallige bestander, sier Svarte.

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Jan Paul Bolstad, viltseksjonen
telefon: 950 60 608

Tema