Nedgang i bestanden og nedgang i antall skader på beitedyr gir mindre rom og behov for ekstraordinære uttak av jerv i vår. Foto: Stein Ø. Nilsen

40 jerver felt i lisensfellingsperioden

Færre jerver felt på lisensfelling har sammenheng med en nedgang i jervebestanden. Miljødirektoratet vil framover vurdere behovet for ekstraordinære uttak fortløpende.

– Som forventet ble det felt noen færre jerver i årets lisensfelling enn fjorårets. Nedgang i bestanden gir færre jerv å jakta på, og et betydelig høyere fellingstall ville gjort det svært utfordrende å nå Stortingets bestandsmål, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Totalt ble det i årets lisensfellingsperiode felt 40 av en samlet kvote på 113 dyr satt av de regionale rovviltnemndene. Dette er en nedgang fra 69 felte dyr sist sesong.

5 av de 40 ble felt av Miljødirektoratets feltpersonell Statens naturoppsyn (SNO) ved ekstraordinære uttak og belastet lisenskvoten (2 i Finnmark, 1 i Oppland og 2 i Nord-Trøndelag). I tillegg til de 40 er tre jerver felt på skadefelling før lisensfellingsperioden. Disse ble belastet lisensfellingskvoten fordi de ble felt etter kvotevedtakene.

Ifølge Stortingets rovviltforlik fra juni 2011 er det et mål at lisensfelling skal være hovedvirkemiddelet for å regulere bestanden av jerv.

Mindre rom og behov for nye uttak

40 ungekull ble påvist født våren 2017 og bestanden lå dermed over det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige ungekull. Ettersom 10 ungekull ble avlivet etter vedtak fattet Miljødirektoratet (hiuttak) våren 2017 var det likevel bare 30 overlevende ungekull i inngangen til beitesesongen 2017.

– På grunn av nedgang i bestanden og uttakene i fjor vår må vi regne med at det er færre jerv når vi nå går inn i yngletida. Når vi samtidig ser en klar nedgang i skader er det både mindre rom og behov for å ta ut jerv, sier Hambro.

Tall fra SNOs skadedokumentasjon og fylkesmennenes erstatningsoppgjør tyder på at antallet beitedyr drept av jerv har gått betydelig ned de siste årene landet sett under ett. Les mer om dette her.

Høye kvoter

På tross av nedgangen i bestanden har rovviltnemndene opprettholdt relativt høye lisensfellingskvoter, blant annet i områder uten mål om yngling. Nemndene grunngir dette med at kvoten ikke skal være til hinder for uttak av jerv i slike områder.

Sporing i vinter vil avdekke om det vil være behov og rom for ekstraordinære uttak av jerv i enkelte deler av landet for å redusere skader på husdyr og tamrein.

– Det kan fortsatt være behov for ekstraordinære uttak noen steder hvor skadepotensialet vurderes som stort. Vi vurderer forløpende dataene vi får inn fra SNO opp mot skadehistorikk og rovviltnemndenes prioriteringer. Men handlingsrommet for uttak er mindre enn tidligere år, sier Hambro.

Overvåkingstallene for årets sesong blir klare i oktober. Som del av overvåkingsprogrammet vil Statens naturoppsyn utover våren spore jerv og sjekke kjente hilokaliteter.

Her finner du en fortløpende oppdatert oversikt over ekstraordinære fellinger. Nye fellinger legges inn her og varsles på Miljødirektoratets Twitter-konto.

 Forvaltningsregion

 Kvote

 Felt

 Region 1

 8

 -           

 Region 2

 2

 

 Region 3

 12

 5

 Region 4

 -

 

 Region 5

 14

 12

 Region 6

 23

 8*

 Region 7

 16

 3*

 Region 8

 28

 15

 Samlet

 113

 43

* To valper ble felt på skadefelling i Nordland før lisensperioden og en jerv i Trøndelag ble felt av dyrevernhensyn før lisensfellingsperioden startet 10.09. Ettersom fellingene ble foretatt etter at nemndene hadde vedtatt kvoten skal disse belastes lisensfellingskvoten.

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Anders Braa, viltseksjonen
telefon: 907 78 668

Tema