Utprøving og innfasing av elektriske biler og maskiner er noe mange kommuner er interessert i. Foto: Miljødirektoratet.

Rekordmange søknader om Klimasats-støtte

Miljødirektoratet har fått over 350 søknader fra kommuner over hele landet som vil kutte utslipp av klimagasser.

Det er tredje året på rad kommuner kan søke om Klimasats-penger. I år har vi fått flere søknader enn noen gang tidligere, totalt 353 søknader fra kommuner i alle landets fylker. I søknadsbunken er det rundt 35 kommuner som ikke tidligere har søkt om Klimasats-støtte.

Har søkt for 318 millioner kroner

Om Klimasats

 • Støtteordning for klimatiltak i kommunene, opprettet i 2016.
 • 150 millioner er satt av til ordningen i statsbudsjettet for 2018.
 • Støtte skal bidra til reduserte klimagassutslipp og omstilling til lavutslippssamfunnet.
 • Støtten skal være utløsende for at tiltakene gjennomføres, og kommunen må ha en egeninnsats.
 • Kommuner, fylkeskommuner og enkelte kommunale foretak kan søke om tilskudd, sammen eller hver for seg.
 • Klimasats støtter ikke klimatilpasningstiltak. Se her for mer informasjon om tilskuddordning for klimatilpasning.

I statsbudsjettet for 2018 er det satt av 150 millioner kroner til Klimasats-ordningen i 2018. Totalt har kommunene søkt om støtte for 318 millioner kroner.

― Kommuner over hele landet er på hugget og vil kutte klimagassutslipp. Det er bra og veldig viktig, for vi vet tiltak i kommunene er helt avgjørende for at Norge skal nå politisk vedtatte klimamål, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Klimavennlig transport, planlegging og nettverk

Søknadene som har kommet inn i år fordeler seg slik på følgende tiltakstyper:

 • Klimavennlig areal- og transportplanlegging: 56
 • Transport, gjennomføring av tiltak: 142
 • Andre sektorer, gjennomføring: 58
 • Forprosjekter: 75
 • Nettverk: 22 søknader (som involverer 229 kommuner)

Over halvparten av landets kommuner er med på søknader for å delta i klimanettverk med andre kommuner. Det betyr at svært mange kommuner ønsker å samarbeide på tvers av kommunegrensene for å øke kompetansen og lette gjennomføringen av klimatiltak.

Behandler søknader løpende

Miljødirektoratet behandler søknadene puljevis fram mot sommeren. En del tiltakstyper, som for eksempel støtte til nettverk, kan få tidlig svar på søknadene. Vi forventer å gå ut med en samlet oversikt over hvem som har fått støtte til hvilke prosjekter i løpet av juni 2018.

Prioriterer ambisiøse klimaprosjekter

I utvelgelsen vil vi blant annet legge vekt på potensial for utslippsreduksjoner, om tiltakene er innovative og ambisiøse, om det er potensial for å gjennomføre tilsvarende tiltak i andre kommuner (spredningspotensial) og har en realistisk gjennomføringsplan. Klimasats støtter tiltak som ikke dekkes av andre støtteordninger.

Skal utløse tiltak

Kommuner som søker må selv finansiere en vesentlig del av prosjektene de søker om, og tiltakene må være politisk forankret i kommunen. Kommunene må vise at Klimasats-støtte er nødvendig for å utløse tiltaket. Støtte kan for eksempel være nødvendig fordi kommunene får en merkostnad eller tar en større økonomisk risiko enn de ellers ville gjort, for å iverksette klimatiltak.

Klimasats gir utslippskutt og økt innsats

En evaluering av Klimasats-ordningen basert på første års tildeling viser at prosjektene fører til at flere klimatiltak gjennomføres i kommunene som følge av støtteordningen. Prosjektene gir utslippsreduksjoner på kort og lang sikt. Evalueringen viser også at Klimasats gir ringvirkninger som mer fokus på klimatiltak i kommunene, økt etterspørsel etter klimavennlige varer og tjenester, og ny kunnskap om klimatiltak og hvordan de kan gjennomføres i kommunene. Evalueringen av Klimasats er gjennomført av Menon Economics på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Viktig å dele kunnskapen

Bredden i Klimasats-prosjektene gjør at kommune-Norge får testet ut mange forskjellige tiltak og tilnærminger, og kommunene må rapportere om erfaringer og resultater. Miljødirektoratet jobber nå med å samle inn og tilrettelegge kunnskap fra prosjektene, slik at alle kommuner kan dra nytte av nybrottsarbeidet som gjøres rundt omkring i landet.

― Det å spre kunnskapen, slik at kommunene lettere kan gjennomføre prosjektene med mindre ressurser og risiko, blir en viktig del av arbeidet framover, sier Ellen Hambro.

Webinarer, veiledning og beregningsverktøy

Miljødirektoratet arrangerer nå webinarer (seminarer via internett) om lokalt klimaarbeid for kommunene, og vi jobber med å styrke veiledningen til kommunene basert på erfaringer fra Klimasats-prosjektene. Vi har også beregningsmaler for at kommunene skal kunne regne ut klimaeffekten av 13 ulike tiltak.  Kommunene gjør også en stor innsats i å dele egne erfaringer fra prosjektene.

Relaterte lenker

KONTAKT

Seksjonssjef Herdis Laupsa, seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak, telefon 93069271

Prosjektleder for Klimasats, Kirvil Stoltenberg, seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak , telefon 92437781

Tema