Nytt verktøy gjør det mulig å beregne effekt av klimatiltak blant annet for veitrafikk. Foto: Kjersti D. Moxness/Miljødirektoratet.

Verktøy for å beregne effekt av klimatiltak

Miljødirektoratet har utviklet beregningsverktøy som skal bidra til at kommunene kan beregne effekten av klimatiltak.

Bedre tall

Fram til 2012 publiserte Statistisk sentralbyrå (SSB) statistikk over klimagassutslipp i norske kommuner. Denne statistikken ble brukt i kommunenes klimaarbeid, blant annet til å lage klima- og energiplaner.

Etter at SSB valgte å legge ned statistikken, fikk Miljødirektoratet i oppgave av Klima- og miljødepartementet å få på plass forbedrede tall, og som en del av prosjektet publiserer SSB fylkesstatistikk og kommuneanalyse annethvert år. 

Det jobbes samtidig med videre forbedringer av statistikken over klimagassutslipp for kommuner. Første versjon av forbedret statistikk skal etter planen publiseres mot slutten av første kvartal 2018.

 

Beregningsverktøyet er laget i excel og kan brukes til å beregne effekten på klimagassutslipp av et utvalg klimatiltak som kan være relevante for kommuner.

Første versjon

Foreløpig er det utviklet tretten regneark for tiltak som kan redusere klimagassutslippene innen veitrafikk, energiforsyning, oppvarming, jordbruk, anleggsmaskiner og traktorer, skipsfart og skog.

Beregningsverktøyet må sees på som en første versjon.

Beregning av effekt av ulike klimatiltak

Ønsker innspill

Miljødirektoratet ønsker derfor tilbakemelding fra brukerne, for eksempel forslag til endringer eller til andre klimatiltak det bør utvikles beregninger for. Tilbakemeldinger kan sendes til: klimakommune@miljodir.no.

Oppdateringer og nye regneark vil publiseres i flere runder i løpet av 2018, og vi ber om eventuelle innspill innen mai 2018.

Treårig prosjekt

Utviklingen av dette beregningsverktøyet er en del av et treårig prosjekt der Miljødirektoratet, på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, arbeider med å forbedre utslippstallene for klimagasser i norske kommuner, og å videreutvikle metodikk og verktøy for å beregne effekt av klimatiltak.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med KS, kommunesektorens organisasjon.

KONTAKT

seniorrådgiver Nina Holmengen seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyser, telefon: 481 76 877

rådgiver Anne Zimmer Jacobsen seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak, telefon: 458 59 321