Norges utslipp og netto opptak av klimagasser som rapportert til FN for perioden 1990 – 2016. Kilde: Miljødirektoratet

Klimagassregnskap og internasjonal rapportering

Miljødirektoratet rapporterer norske utslipp og opptak av klimagasser, fra alle sektorer, til FNs klimakonvensjon og Kyotoprotokollen. Utslippsregnskapet utarbeides i samarbeid med Statistisk sentralbyrå (SSB) og Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio), og publiseres i National Inventory Report (NIR) med vedlegg i april hvert år.

SSB publiserer utslippstall for mange av sektorene allerede i desember året før, mens utslipp og opptak fra skog og annen arealbruk bare publiseres i National Inventory Report (NIR).

Norges utslipp og netto opptak av klimagasser fra 1990 til 2016 som rapportert i NIR 2018 er vist i figuren over. Kildeinndelingen i den internasjonale rapporteringen følger FNs klimapanel (IPCC) sin standard for rapportering, og den er derfor forskjellig fra den nasjonale kildeinndelingen som brukes av SSB.

Se sammenhengen mellom de to rapporteringene

NIR med vedlegg er en omfattende publikasjon som gjennomgår alle metoder og datakilder som brukes for å utarbeide Norges klimagassregnskap, og hvordan arbeidet er organisert og gjennomført. Vi har derfor laget en kortversjon med fokus utslipp og viktigste utslippstrendene fra 1990 til 2016.

Hos FNs klimakonvensjon (UNFCCC) finnes utslippsrapporteringen fra alle Annex 1-landene, inkludert Norge.

KONTAKT

seksjonsleder Elin Økstad
seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyser
telefon: 951 64 790

seniorrådgiver Nina Holmengen
seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyser
telefon: 481 76 877

Tema

Relaterte lenker