Kirker og kirkegårder må også sikre seg mot klimaendringer, hvis de ligger i områder som er utsatt for flom og skred, som her i Rena. Foto: Håkon Mosvold Larsen, Scanpix/NTB

Kommuner får støtte til klimatilpasning

Bodø og Vest-Agder fylkeskommune er to av til sammen 19 kommuner og fylkeskommuner som i år får til sammen 6,4 millioner kroner i tilskudd til arbeidet med klimatilpasning. Miljødirektoratet forvalter tilskuddsordningen på vegne av Klima- og miljødepartementet.

Tiltak i hele Norge

Vi mottok til sammen 29 søknader – med en søkesum på 14,7 millioner – til tilskuddsordningen for klimatilpasning, som Miljødirektoratet forvalter på vegne av Klima- og miljødepartementet. 

Tidligere har søknadene til ordningen i hovedsak vært konsentrert på Østlandet og Vestlandet.

Det er derfor gledelig at kommuner fra Agder, Trøndelag og Nord-Norge har søkt om midler i 2018.

Tilskuddsordningen ønsker å sikre god geografisk spredning med faglig bredde.

Miljødirektoratet har fordelt midlene jevnt mellom byer og små og større kommunene.

To fylkeskommuner, Akershus og Vest-Agder, er også blant årets mottakere.

For fjerde år på rad deler Miljødirektoratet ut tilskudd til arbeidet med klimatilpasning i kommunene.

Formålet er blant annet å heve kunnskapen og kompetansen om hvordan dagens og framtidens klimaendringer berører kommunens ansvarsområder.

Hvilke utredninger og tiltak kommunen må sette i verk for å møte klimaendringene, er også en viktig del av dette.

– Klimaendringene påvirker hele landet. Men det varierer fra kommune til kommune, og mellom de ulike landsdelene, hvordan man bør tilpasse seg et endret klima. Vi er fornøyd med at det er både er større geografisk og tematisk spredning på søknadene i år enn tidligere, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.  

For første gang har en kommune i Finnmark, Lebesby, fått midler til et prosjekt.

Vannhåndtering

Problematikken forbundet med økende nedbørsmengder preger også årets søknadsbunke. I tillegg til søknader om midler til kartlegging av flom og overvann, er det i år flere prosjekter knyttet til havnivåstigning og helhetlig håndtering av ekstremnedbør i byer.  

Gloppen, Bodø og Sandnes kommuner mottar midler til å utføre forskjellige studier om hvordan havnivåstigning og stormflo kan påvirker bebyggelse. Resultatene fra prosjektene er tenkt inn i framtidens sentrumsplanlegging.

Miljødirektoratet ønsker at kommunene utveksler erfaringer. Vi håper at prosjektene vil ha stor overføringsverdi for andre tettsteder langs kysten.

Håndtering av overvann

På Østlandet skal Bærum kommune i gang med et pilotprosjekt for håndtering av overvann. Hovedmålet er å se på et helt nedbørsfelt, slik at det kan iverksettes mer målrettede og helthetlige tiltak i møte med dagens og framtidens ekstreme nedbørsmengder.

Prosjektet bygger videre på et tidligere arbeid med å utvikle en skybruddsplan for Bærum, et prosjekt som mottok midler fra tilskuddsordningen i 2015. 

Sikring av listeførte bygninger

Fylkeskonservatoren i Vest-Agder ønsker å utvikle en veileder for hvordan man best kan sikre kirker og andre større bygninger med kulturminneverdi. Vi er veldig positive til at fylkeskommunen tar initiativ til dette. Konservatoren er den første som mottar støtte til en slik studie.

En slik veileder er av stor verdi for arbeidet med klimatilpasning. Den illustrer bredden i det kommunene må ta stilling til i forbindelse med klimatilpasning og klimatilpasningstiltak.

Les mer om tilskuddsordningen og hvilke prosjekter som har fått støtte her: 

Kontakt

seniorrådgiver Einar Flaa
klimaavdelingen
telefon 901 239 11 

Tema