Nyheter

Felling av villrein i Nordfjella sone 2

Miljødirektoratet har i samråd med Mattilsynet og på bakgrunn av råd fra sentrale... 31.01.19

Felles kjemikalieaksjon i Europa

Miljødirektoratet deltar i en felles europeisk tilsynsaksjon for å kontrollere at kjemikalier blir registrert i Det europeiske kjemikaliebyrået (Echa) . 31.01.19

Kvoter for jakt på gaupe i 2019

Det åpnes for jakt på gaupe i fire rovviltregioner i Norge fra 1. februar. I alt kan 55 gauper felles. 31.01.19

Luftkvalitet i Norge – ny varslingstjeneste

En ny landsdekkende tjeneste varsler hvordan lufta er nå, resten av dagen og i morgen. D... 30.01.19

Forbud mot sjødeponi – utredning av konsekvenser

Gruvedrift medfører behov for å deponere avgangsmasser. Et forbud mot deponering i sjø k... 25.01.19

Fangst av laks opp i sjø, ned i elv

Nye tall fra SSB viser at rapportert totalfangst av laks i Norge har gått litt ned siden... 24.01.19

Behov for kunnskap om konsekvenser av klimaendringer

Det finnes betydelig mer kunnskap om hvordan klimaendringene påvirker norsk natur og... 22.01.19

Rapportering til produktregisteret innen 15. mars

Virksomheter som har registrert kjemikalier i produktregisteret skal årlig rapportere inn mengder. Rapporteringen av årsmengder for 2018 skal gjøres i Miljødirektoratets... 22.01.19

Ny miljøgift funnet i dyr i Oslofjorden

For første gang er miljøgiften dekloran pluss funnet i flere marine arter i Oslofjorden.... 18.01.19

114 kull med fjellrev født i Skandinavia i 2018

Den første felles overvåkningsrapporten for fjellrev i Norge og Sverige viser en god vek... 16.01.19