Færre moskus på Dovrefjell

En ny telling viser at det nå finnes minimum 190 moskus på Dovrefjell. Dette er en tilbakegang på 23 dyr sammenlignet med registreringene som ble gjort i 2006. Utbruddet av en kraftig lungebetennelse førte til at et stort antall dyr døde i fjor høst. Dette sykdomsutbruddet er trolig årsaken til at stammen nå er redusert.
De nye tellingene ble gjort 27. og 28. mars. Det var gode forhold under tellingen og det anses som lite sannsynlig at det er oversett særlig mange moskus. Bestandsutviklingen på Dovrefjell har vært fra omkring 20 dyr på 50-tallet til 190 dyr i mars 2007 (se figur). Fra å ha en svak bestandsvekst de første tiårene, har det vært en økning i bestandsveksten de siste 20-årene.

 
Tabellen viser utvikling i minimum antall moskus på Dovrefjell i perioden 1950 – 2007.
Kilde: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Fra andre steder i verden vet vi at estimert tetthet av frittlevende moskus pr km2 varierer fra 2,0 individer i spesielt attraktive områder til 0,15 individer i lite attraktive områder Beregninger viser at det i 2004 var omtrent 0,5 individer pr km2 i stammen på Dovrefjell.

Vi har eksempler fra Dovrefjell hvor tilfeldige hendelser har medført ekstra høy dødelighet på moskus. Den mest spesielle hendelsen skjedde den 5. juli 1978 hvor 12 moskus ble drept av lyn (dette var ca 24 % av hele stammen). Sommeren 2004 var det kraftige utbrudd av munnskurv på årskalvene og 15 kalver og 1 ungdyr ble avlivet av dyrevernsmessige hensyn. I 2006 ble det altså påvist avgang på nærmere 40 dyr hvor lungebetennelse var viktigste dødsårsak.

Med bakgrunn i de nylig utførte tellingene vet vi at dødeligheten i 2006 var en del større enn hva vi klarte å påvise. Statens Naturoppsyn var ansvarlig for å gjennomføre tellingen.

Moskusen er inkludert i Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt (HOP) og det samles fortløpende inn prøver av døde dyr. Disse undersøkelsene hos Veterinærinstituttet viste at bakterien Pasteurella påførte moskusen en kraftig lungebetennelse sensommer og høsten 2006. Lungebetennelse forårsaket av Pasteurella bakterier er ikke tidligere påvist hos moskus.

Uro blant moskusen som følge av parringstid, reinsdyrjakt med mye folk i fjellet, og varmt relativt fuktig vær for årstiden, kan skape stress og senke motstandskraften. Dette kan ifølge Veterinærinstituttet være en årsak til Pasteurella-utbruddet.

Kontaktpersoner:

  • Rådgiver Bjørn Rangbru hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, tlf. 73 19 92 03. E-post: bjorn.rangbru@fmst.no 
  • For informasjon om problematikken Pasteurellabakterie og moskus henvises det til Veterinærinstituttet, seksjon for vilthelse v/ seksjonsleder Kjell Handeland, tlf 23 21 63 50.