Retningslinjer for bruk av kamera i fuglereir

Bruken av web-kameraer i fuglereir har økt de siste årene. For eksempel har stadig flere skoler og barnehager montert slike kameraer for å kunne følge livet i fuglekasser i hekketiden. For å unngå at fuglene blir forstyrret, har Direktoratet for naturforvaltning utarbeidet retningslinjer for denne typen aktiviteter.

 
En svarthvit fluesnapper på vei inn i en
fuglekasse. Foto: Reidar Hindrum.
Barnehager og barneskoler har en viktig rolle som påvirker av barns naturinteresse og -forståelse. Mange har valgt å følge med fugler i nærområdet i hekkeperioden for å studere fuglene og se klekking av eggene og mating fram til fugleungene forlater reiret.

Bruken av web-kamera til dette formålet i fuglekasser og ved fuglereir har økt de siste årene. Dette er en godt egnet metode for å gi barn mulighet til å følge med fuglene.

Sårbare for forstyrrelser
Mange fuglearter er imidlertid svært sårbare for forstyrrelser i den tid de skal legge egg. Fuglenes egg, reir og bo er derfor fredet i denne perioden. Hekkeperioden, den tiden fuglene skal produsere levedyktig avkom, varer fra tidlig vår til sen sommer.

Ved forstyrrelser fra mennesker vil noen fuglearter kunne sky redet. Bruk av kamera er derfor i utgangspunktet ikke helt uproblematisk, og det hele blir en balansegang mellom den verdifulle naturinteressen dette kan gi og det å ivareta fuglenes behov for fred og ro i hekketiden.

Viltlovens formål er å forvalte viltet og viltets leveområder slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares, jf viltloven § 1. At viltet får fred og ro til å produsere avkom er helt nødvendig for å leve opp til dette formålet, og for å sikre dette formålet er det et nødvendig rettslig utgangspunkt at alt vilt, herunder dets egg, reir og bo, er fredet, jf § 3.

Det står i § 3, tredje ledd at: ”Ved enhver virksomhet skal det tas hensyn til viltet og dets egg, reir og bo, slik at det ikke påføres unødig lidelse og skade.” Behovet for å beskytte fugler mot forstyrrelser er veldig sterkt i hekkeperioden.

Hekkingen kan ødelegges
Farene ved forstyrrelser i denne perioden er at fuglene kan sky reiret, etterlate egg eller unger til å fryse i hjel, eller få for liten tid til å skaffe seg og fugleungene nødvendig føde.

Vi vet at det varierer fra art til art hvor følsomme de er for forstyrrelser i de ulike faser av hekketiden. Direktoratet mener det er viktig med tiltak for å øke naturinteressen og – forståelsen hos barn og unge. Direktoratet finner det likevel riktig med noen presiseringer i forhold til bruk av kamera for å oppfylle kravene i viltloven og dermed unngå for stor belastning på fuglene.

Retningslinjer for bruk av kamera:

1.   

Kamera skal settes opp og monteres i god tid før fuglene er på plass (varierer mellom artene).


2.  


M
onteringen må gjøres på en måte slik at innsynet medfører minst mulig risiko for forstyrrelser under hekkingen.


3.     


For reir i friluft bør utstyret monteres tilstrekkelig langt unna slik at forstyrrelse unngås.

4.

Det må på forhånd være planlagt slik at selve filmingen gjøres uten at det oppstår behov for å gå direkte inn på reiret/kassen for vedlikehold, f.eks skifting av batterier, rensing av glass og linser med mer. Strømkilde er anbefalt, da spesielt for webkamera med batterier som ikke holder lenge nok.
 

5.

Det bør i alle tilfeller opprettes samarbeid med fuglekyndige for å finne ut av hvilke arter og i hvilken grad de tåler slike forstyrrelser.


6.


Samarbeid med kamerakyndige anbefales også i forhold til bruk av ulike typer kamera av hensyn til kapasitet, batteri, utebruk osv. for å etterstrebe minst mulig vedlikehold/ettersyn.
 


Kontaktperson:

Ingrid Regina Reinkind, tlf. 73 58 07 34, mob. 90 95 79 80, ida@dirnat.no.

Arild Espelien, tlf. 73 58 09 12, e-post: arild.espelien@dirnat.no.