Finnmarkinger vil ha mindre barmarkskjøring

En undersøkelse viser at finnmarkinger ønsker flere kontroller for å komme den ulovlige barmarkskjøringen til livs.

Et stort flertall (85 prosent) mener at kontrollen med ulovlig kjøring må skjerpes, og det var kun ubetydelige forskjeller avhengig av hvor man bor i Finnmark. Totalt for fylket mener 80 prosent av de spurte at kjøringen bør begrenses til et mindre antall løyper og 76 prosent at kjøring bør begrenses til helt nødvendige formål. For de tre indre finnmarkskommunene var tallene henholdsvis 67 og 66 prosent. Det kommer fram i en undersøkelse utført av Norut Alta/Áltá på oppdrag fra prosjektet ”Motorisert ferdsel på barmark i Finnmark”.

Vil skape forståelse

Initiativtaker er Miljøverndepartementet og prosjektet er et samarbeid mellom Sametinget, Finnmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Finnmark og Direktoratet for naturforvaltning (DN). Prosjektet har som mål å redusere omfanget av skadelig barmarkskjøring i Finnmark, samt skape forståelse for at slike tiltak er nødvendige. De foreløpige resultatene viser et generelt bilde av at finnmarkinger flest er restriktive til motorisert ferdsel på barmark. 48 prosent av utvalget på 1000 personer mener det bør være mindre muligheter til kjøring på barmark enn i dag. Det er imidlertid noen forskjeller avhengig av hvor man bor. I kommunene Tana, Karasjok og Kautokeino (indre) mener 31 % at det bør være mindre muligheter enn i dag (Fig. 1).

Konkrete tiltak kommer

Økende fritidsbruk av motoriserte kjøretøy innebærer en utvikling med negative konsekvenser. Motorisert ferdsel skaper støy og kommer ofte i konflikt med de viktigste kvalitetene ved friluftslivet, som stillhet og ro. Kjøring på barmark fører til slitasje og skader på terrenget. I naturtyper som for eksempel myr, våtmark, sparsom og sentvoksende vegetasjon, kan sporene etter motorkjøretøy bli langvarige eller permanente.

Endelig rapport vil foreligge i løpet av desember 2010.

 

Kontaktpersoner:

Jan Olli
prosjektleder
TLF: 958 20 286

Snorre Stener
Direktoratet for naturforvaltning
TLF: 73 58 08 29

Relaterte lenker