Lanserer tiltak for å begrense barmarkskjøring

Styringsgruppas forslag til å redusere barmarkskjøringen i Finnmark ble fredag 10. desember sendt på høring til alle kommuner i Finnmark og organsasjoner representert i referansegruppen for prosjektet. Høringsfrist er satt til 1. februar 2011.

I høringsdokumentet konkluderer styringsgruppen blant annet med at motorisert ferdsel synes å være et økende problem. Det observeres stadig nye spor fra år til år. Økningen i antall firhjulinger gjør at stadig flere har kjøretøy egnet for kjøring på barmark og denne utviklingen forventes å fortsette. 

Av den grunn foreslår styringsgruppen flere tiltak for å begrense skadene. Gruppen foreslår en modell der Fylkesmannen kan opprette flere barmarksløyper etter forslag fra kommunene. Kommunenes forslag må gjennom en planprosess som sikrer at traseene ikke kommer i konflikt med hensynet til naturverdier og andre interesser før de kan fremmes for Fylkesmannen. Kun løyper som er godt etablert i terrenget og som vil tåle en forholdsvis omfattende bruk, kan godkjennes. En grunnleggende forutsetning for å nå målet om redusert skadelig kjøring på barmark, er at kommunene fører en restriktiv dispensasjonspraksis i områdene utenfor de godkjente løypene.

Andre tiltak som vurderes:

  • Beholde dagens regelverk, men innføre en strengere praksis.
  • Økt oppsyn og kontroll av barmarkskjøring. Det er stor enighet i kommune om at det er behov for økt oppsyn for å redusere den ulovlige kjøringen på barmark.
  • Innføring av sanksjonsmuligheter for kommuner som ikke følger regelverket, samt økt veiledning rettet mot kommunene.
  • Bruk av fly og helikopter i forbindelse med elgjakt. Dette vil sikre at ressurser i fjerntliggende områder utnyttes, samtidig som man unngår mye motorisert ferdsel på barmark.
  • Fase ut terrengbiler – løyper kun for firhjulinger. Terrengbiler er tyngre og gjør mer skade i naturen enn firhjulinger.

Høringsdokumentet kan lastes ned og leses i sin helhet. 

Høringsdokument barmarkskjøring (pdf)

Kort om prosjektet:
Prosjekt ”Barmarkskjøring i Finnmark” har som mål å redusere omfanget av skadelig barmarkskjøring i Finnmark på kort og lang sikt, samt skape forståelse for at slike tiltak er nødvendige. Prosjektet er initiert av Miljøverndepartementet og prosjektet er et samarbeid mellom Sametinget, Finnmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Finnmark og Direktoratet for naturforvaltning, som også utgjør prosjektets styringsgruppe.

I forbindelse med prosjektet ble det gjennomført en spørreundersøkelse i Finnmark for å kartlegge innbyggernes holdninger til barmarkskjøring. Undersøkelsen ble utført av Norut Alta - Áltá.

Spørreundersøkelse barmarkskjøring (pdf)

 

Kontaktpersoner:

Jan Olli
prosjektleder
TLF: 958 20 286

Snorre Stener
Direktoratet for naturforvaltning
TLF: 73 58 08 29

Relaterte lenker