Frivillig vern av skog reduserer konfliktnivået

På oppdrag fra Miljøverndepartementet har Direktoratet for naturforvaltning fått gjort en ekstern evaluering av ordningen med frivillig skogvern. Fortsatt er det et stykke igjen til at myndighetenes mål for skogvernet er innfridd, men evalueringen slår positivt ut for frivillig vern.

Evalueringen bygger på rapporter fra Norsk institutt for naturforskning og Norsk institutt for by- og regionforskning. Den oppsummerer at områdene med frivillig vern samlet representerer en viss forbedring av skogvernet, fordi frivillig vern gir en litt mer representativ fordeling av skogvernarealet. Ordningen øker andelen av store skogvernområder og bidrar til å dekke områder med viktige naturtyper og leveområder for rødlistearter.

Publikasjoner:

Naturfaglig evaluering av Frivillig vern-områder
Frivillig vern av skog - evaluering av arbeidsform

Relaterte lenker

Tema