Barmarksjøring med ATV

Vil ha strengere krav til barmarkskjøring

Finnmark får flere barmarksløyper, men mindre kjøring utenfor løypene, dersom en tilråding til Miljøverndepartementet blir fulgt.

  • Miljøverndepartementet tok initiativet til barmarksprosjektet.
  • Målet har vært å foreslå tiltak for å redusere den skadelige barmarkskjøringen i Finnmark.
  • Prosjektet har vært ledet av en  styringsgruppe som har rådført seg med en bredt sammensatt referansegruppe.
  • Fylkesmannen i Finnmark, Finnmark fylkeskommune, Sametinget og Direktoratet for naturforvaltning har vært representert i styringsgruppen for prosjektet.
  • Styringsgruppen foreslo en rekke tiltak i en rapport som nylig har vært på høring.
  • Basert på styringsgruppens rapport og høringen, har DN nå sendt sin tilråding i saken til Miljøverndepartementet. 

Tilrådingen fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) innebærer at barmarkskjøringen i Finnmark i større grad blir styrt til utvalgte områder eller traseer.

I praksis kan dette bety at fylket får noen flere løyper for terrengmotorsykler (ATV) og andre terrengkjøretøy enn i dag. Samtidig blir det foreslått at det bør bli vanskeligere å gi dispensasjoner for kjøring utenfor de etablerte løypene. Departementet blir også rådet til å gi fylkesmannen mulighet til sanksjoner mot kommuner som gir dispensasjoner i strid med regelverket.

– Vi tror dette er grep som vil legge til rette for nyttekjøring, samtidig som den unødvendige og skadelige barmarkskjøringen reduseres, sier seksjonsjef Kirsten Thyrum i Direktoratet for naturforvaltning.

Tydelige regler

I tilrådingen til departementet ligger det også forslag til hvordan barmarksløyper kan etableres. Departementet blir rådet til å lage tydelige regler for hvordan prosessene skal foregå.

– Potensielle konflikter med naturverdier vil bli grundig vurdert dersom forslaget blir fulgt. Samtidig vil prosessene rundt løypeetablering bli helhetlige slik at alle berørte interesser blir hørt, sier seksjonsleder Kirsten Thyrum.

DNs tilråding til Miljøverndepartementet er et resultat av et omfattende prosjekt som har hatt som mål å foreslå tiltak for å redusere omfanget av skadelig barmarkskjøring i Finnmark. Styringsgruppen for prosjektet har bestått av Fylkesmannen i Finnmark, Finnmark fylkeskommune, Sametinget og Direktoratet for naturforvaltning.

Stor enighet

Styringsgruppen leverte før jul en rapport med forslag til tiltak. Rapporten har siden vært på høring.

– Det er bred enighet om en rekke av tiltakene som er foreslått. Styringsgruppen som ledet prosjektet leverte en enstemmig anbefaling. Også i høringen har en rekke forslag fått stor tilslutning, sier Thyrum.

Enigheten gjelder blant annet tiltak som at oppsynet med barmarkskjøringen styrkes, at kommunene får bedre veiledning om regelverket som gjelder, at det stilles krav til opplæring eller førerkort for terrengkjøring og at fylkesmannen får sanksjonsmuligheter overfor kommunene.

– Vi opplever at det er enighet om behovet for å regulere motorisert ferdsel på barmark, og mange er enige i at den skadelige barmarkskjøringen bør reduseres. Dette bekreftes av en holdningsundersøkelse som Norut har gjort blant 1 000 finnmarkinger, sier seksjonssjefen.

Bred medvirkning

Mange har deltatt i arbeidet med barmarksprosjektet. Styringsgruppen som har ledet arbeidet, har fått råd fra en stor referansegruppe hvor en rekke av de berørte interessene har vært representert. Det har også vært holdt flere åpne møter for å informere om prosjektet og innhente synspunkter fra folk flest.

Styringsgruppens forslag til tiltak ble før jul i fjor sendt på høring til alle kommunene i Finnmark og alle organisasjonene som var representert i referansegruppen. Det kom inn 26 høringsuttalelser.

– Vårt råd til Miljøverndepartementet er nesten identisk med forslaget som ble sendt på høring. Vi har kun gjort mindre endringer i forhold til det den enstemmige styringsgruppen foreslo, sier Kirsten Thyrum.

Relaterte lenker

Tema