Innfryst krypsiv i Otra

Krypsiv truer livet i elvene

Krypsiv ødelegger for badeliv og reduserer kvaliteten på leveområder for fisk og andre vannlevende arter. I sør dominerer planten i flere elver, men ulike fjerningstiltak gir grunn til optimisme.

Krypsiv er en liten plante som kan vokse både til lands og til vanns. Normalt blir den ikke lengre enn 10-15 centimeter, men de siste tiårene har planten hatt en eksplosiv vekst i flere vassdrag, spesielt på Sørlandet. Flere steder har store forekomster av planten satt en effektiv stopper for friluftsaktiviteter som bading og fiske fra elvebredden. I noen elver og innsjøer er veksten så sterk at det er umulig å ferdes med båt. Sivet fanger opp partikler fra elvevannet og flere steder er det målt 50-100 centimeter med mudder som har lagt seg over den opprinnelige elvegrusen.

Truer gyteplasser

Elver i sør           
Areal med problemvekst
 Kvina 
500 dekar
 

 Mandalselva   
 > 1 500 dekar
 Otra
 10 300 dekar
 Tovdalselva 
 2 000 dekar
 Nidelva
 3 900 dekar
 Sum
 > 18 200 dekar

Problemvekst er registrert i vassdrag fra Rogaland til Buskerud, og det er blitt gjort undersøkelser i fem elver i Aust- og Vest-Agder hvor problemet anses å være størst. Disse er Kvina, Mandalselva, Otra, Tovdalselva og Nidelva (se tabell). Undersøkelsene viste at over 18.000 dekar er overgrodd med krypsiv, noe som tilsvarer arealet av 2.500 fotballbaner.
- Krypsivet ødelegger ikke bare for menneskelig aktivitet. Også fiskenes gyteplasser i elvene er truet. I Mandalselva har veksten kommet inn på gyteområder for laks, og fortsetter planten å vokse kan det ødelegge gyteområdene. Dette må imidlertid undersøkes nærmere, sier seniorrådgiver Jo Halvard Halleraker i Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Tilpasningsdyktig

Oppblomstringen av krypsiv tas på alvor av norske myndigheter som bruker betydelige ressurser på å redusere problemet. Spesielt er det av stor interesse å finne ut hvordan problemvekst av krypsiv best kan bekjempes. Planten er svært levedyktig og tilpasser seg lett endringer i miljøet og finnes nesten over alt. Dette gjør det vanskelig å finne årsaken til den kraftige veksten. Ting kan tyde på at nitrogen er en viktig årsak til at krypsiv har gode vekstvilkår.
- Vi vet også at karbondioksid og ammonium fremmer veksten. Plantene trives best på 0,5-1,5 m dyp i områder med stillestående eller svakt strømmende vann. Den kan etablere seg på sand og relativt grov grus. Redusert islegging som følge av milde vintre, vassdragsregulering og mye nedbør gir gode vekstforhold, sier Halleraker.

Nitrogen gir økt vekst

Vassdragsregulering i elver kan skape gode forhold for krypsiv og dermed føre til kraftig gjengroing. Vi finner imidlertid også problemvekst i flere uregulerte elvestrekninger. Kalking får ofte skylden for mye av krypsivveksten, særlig i innsjøer. Men heller ikke her kan det trekkes noen helhetlig konklusjon. Krypsiv er utbredt også i elver som ikke kalkes.

Tilføring av nitrogen til elver og innsjøer kan være en årsak til problemet. Sur nedbør er blitt mindre sur på grunn av redusert svovelinnhold, men innholdet av nitrogen er ikke redusert på samme måte. Det er en påfallende sammenheng mellom områder med mye nitrogen i nedbøren og områder der vi finner problemvekst av krypsiv. I laboratorieforsøk på Universitetet i Oslo høsten 2006 fant forskerne ut at nitrogentilsetting gav kraftig krypsivvekst. Og nylig startet Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Universitetet i Oslo et fireårig forskningsprosjekt for å undersøke hypotesen nærmere.

Frøs krypsiv inne

Resultatet av forskningsprosjektet vil være viktig i bekjempelsen av krypsiv i fremtiden. Men jobben med å begrense og fjerne krypsiv fra utsatte elver pågår kontinuerlig. I forvaltningsplanen for Otra er krypsivet beskrevet som den største utfordringen for vassdraget. I slutten av februar ble det kjørt et innfrysningstiltak mot krypsiv i øvre deler av elva. Brokke kraftverk ble stanset en hel uke og da la isen seg 10-15 centimeter tykk på elva. Da vannet ble satt på igjen, løsnet store flak av innefrosset krypsiv som ble ført nedover elven. Det gjenstår imidlertid å se hvor varig tiltaket blir.

Må bekjempes

Andre tiltak har også vært prøvd ut. Fjerning av krypsiv med gravemaskin er effektivt, men fjerner bare problemet for en kort periode. Det er åpenbart at årsakssammenhengene er sammensatte. Det er til nå ikke funnet noen enkel løsning for hvordan problemveksten best kan bekjempes eller forstås. Krypsivet innvaderer store områder i mange elver, og fortrenger så vel brukere av vassdragene som mange andre arter.
- Bekjempelse av denne problemveksten prioriteres derfor på linje med fremmede arter i norsk natur, sier Halleraker.

Problemet krypsiv er et av flere tema på Nasjonal vannmiljøkonferanse som holdes i Oslo 16. og 17. mars.

Relaterte lenker

Tema