Elvesandjeger2

Stort steg for lite kryp

Den lever i sanden på elvebredden, og er allerede fra larvestadiet en aktiv jeger. Elvesandjeger er en av åtte norske arter som skal få spesiell beskyttelse som prioritert art.

To fugler, tre insekter og tre planter er først ut med status som prioriterte arter etter naturmangfoldloven. Vedtaket i statsråd omfatter fugleartene dverggås og svarthalespove, insektene elvesandjeger, eremitt og klippeblåvinge og planteartene dragehode, honningblom og rød skogfrue.

– Den nye statusen skal sikre at disse artene blir tatt vare på for framtida. Hver prioritert art får sin skreddersydde forskrift som skal bidra til det, sier seksjonssjef Jon Barikmo i Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Ordningen er et resultat av naturmangfoldloven som ble vedtatt i 2009.

Sterkt truet

Elvesandjeger er en halvannen centimeter lang bille som lever og jakter på elvebredden langs flere norske vassdrag. Den er funnet langs Glomma, Gudbrandsdalslågen og Gaula, i tillegg til i Alta og ved elva Karasjokka i Finnmark.

Den lille jegeren lever av andre biller, maur, bier, teger og sommerfugler som den fanger på åpne sandflater langs elvene. Jakten på mat starter tidlig – allerede på larvestadiet. Larvene lager fangsttunneler i sanden og sitter i åpningen og venter på at små insekter skal komme innen rekkevidde.

Elvesandjeger er i sterk tilbakegang, hovedsakelig på grunn av menneskelig aktivitet. Kraftutbygging, grustak og veibygging er eksempler på inngrep som kan ødelegge for arten. En annen utfordring er den innførte arten lupin som sprer seg langs mange vassdrag.

– Elvesandjeger er den sandjegeren i verden som forekommer lengst mot nord. Arten er klassifisert som sterkt truet i den norske rødlista, sier Barikmo.

Tar vare på leveområder

For fem av de åtte prioriterte artene er det gitt regler om hvordan det som kalles artens økologiske funksjonsområde skal bevares. Dette er områder som arten er spesielt avhengig av, for eksempel hekkeområder eller rasteplasser for fugler. I slike områder vil det bli strengere restriksjoner for inngrep og aktivitet som kan skade artene.

Miljøverndepartementet har opprettet en egen tilskuddsordning for de prioriterte artene. Gjennom ordningen kan blant andre grunneiere, kommuner og organisasjoner søke om tilskudd til skjøtsel eller andre tiltak som kan være positive for artene. I år skal 14 millioner kroner fordeles til slike tiltak.

Se kart over hvor de prioriterte artene finnes

Relaterte lenker

Tema