Til venstre elvestrekning med krav til minstevannføring fra demningen i Øvre Otta i Oppland, til høyre strekning uten slikt krav nedenfor Altevannreguleringen i Bardu, Troms. Foto Jo H. Halleraker

Nasjonal gjennomgang av vassdragskonsesjoner

Vassdragsreguleringer og drift av vannkraftanlegg er en av de mest sentrale påvirkningene på norsk vassdragsmiljø. Kommende revisjoner av vassdragskonsesjoner kan bidra til å begrense denne negative påvirkningen.

Vassdragsreguleringer uten vesentlige miljøhensyn har blant annet medført at vannet fraføres elver, unaturlig raske svingninger i vannstander, ødelagte leveområder og endret landskap.

Et flertall av våre større offentlig eide reguleringskonsesjoner for vannkraftproduksjon kan revideres. Vilkårsrevisjoner gir muligheter for å ta større hensyn til fisk og annet liv påvirket av vassdragsreguleringen, og videre til landskapsverdier og friluftsliv gjennom å innføre moderne vilkår. Disse kan bidra til endring i retning av en mer miljøbasert vannføring i elver og tappe- og fyllingsregimer i vannmagasiner for å redusere miljøulempene så lenge det ikke medfører vesentlige krafttap.

Skal revideres

Den 25. mai 2012 kunngjorde Olje- og energidepartementet oppdaterte retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer. Samtidig fikk Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og tidligere Direktoratet for naturforvaltning (DN), nå Miljødirektoratet, i oppdrag å gå gjennom omtrent 400 vassdragskonsesjoner som er reviderbare fram mot 2022.

Formålet med gjennomgangen er å få en nasjonal oversikt over hva som kan oppnås av miljøforbedringer gjennom revisjoner i de kommende årene, og en prioritering ut fra hvor gevinstene ved miljøforbedring antas å overstige redusert kraftproduksjon.

Samlet vurdering

Prioriteringen skal skje ut fra en samlet vurdering av vassdragenes miljø- og bruksverdier basert på kriteriene i retningslinjene, og om det er behov for slipp av minstevannføring og/eller restriksjoner i magasiner for å oppnå ønskede miljøforbedringer.

Dette skal så avveies mot virkningene på kraftproduksjonen. Andre kriterier som skal legges til grunn er blant annet forsyningssikkerhet, flomsikkerhet og mulighet for opprusting og utvidelse av eksisterende kraftanlegg som kan kompensere for et eventuelt krafttap.

Nye vilkår

I alle saker som tas opp til revisjon, også i de vassdragene som ikke kommer på prioriteringslista, vil det i hovedregelen bli innført standard konsesjonsvilkår som blant annet gir NVE eller Miljødirektoratet/Fylkesmannen hjemmel til å kunne pålegge avbøtende tiltak som for eksempel erosjonssikring, terskelbygging, biotopjustering, fiskeutsetting, bygging av fisketrapper, samt krav om gjennomføring av naturfaglige undersøkelser.

I de prioriterte vassdragene vil det i tillegg være aktuelt med slipp av minstevannføring og/eller restriksjoner i drift av magasin. Den overordnede prioriteringen utelukker likevel ikke at det gjennom selve revisjonen kan bli fastsatt vilkår som medfører produksjonstap også i vassdrag som ikke er med på prioriteringslista.

Ikke del av planprosessen

Utredningen fra NVE og Miljødirektoratet skal danne grunnlag for tydeligere nasjonale signaler og føringer om ambisjonsnivå og sentrale prioriteringer i revisjonssaker, og skal bidra til mer realistiske og harmoniserte forventninger på tvers av myndigheter og interessenter både lokalt, regionalt og sentralt.

Prosjektet er ikke en del av planprosessen etter vannforskriften, men vil være viktig for å sette miljømål for vannforekomster påvirket av vannkraft. Vannregionmyndighetene (VRM) er anmodet om å komme med faglige innspill til prioriteringen ut fra sin kunnskap om vassdragene, og med bakgrunn i kartleggingen som inngår i forvaltningsplanarbeidet.

Den nasjonale gjennomgangen og prioriteringen vil, i likhet med forvaltningsplanene, danne et viktig underlag ved behandlingen av den enkelte revisjonssak. Den vil imidlertid ikke erstatte den ordinære saksbehandlingen i forbindelse med revisjonssaker. Behandlingen av pågående revisjonssaker fortsetter uavhengig av den nasjonale gjennomgangen.

Utredningen offentliggjøres 2. oktober 2013.

Mer informasjon finner dere her:

Relaterte lenker