Tidlig vinter kan by på mange flotte skøyteturer på islagte vann.

Ønsker mer turister og rekreasjon i våtmarkene

Våtmarkene er viktige områder i naturen, som også er spennende arenaer for turisme og rekreasjon. Det er ønskelig at enda flere bruker våtmarkene til naturopplevelser og gjennom verdens våtmarksdag 2. februar settes det fokus på dette.

Våtmarker er områder hvor vann og land møtes, og omfatter alt av ferskvann, brakkvann og sjøområder ned til seks meters dyp. Disse områdene har en sentral funksjon i naturen og bidrar med tjenester for mennesker som flomdemping, rent vann, mat og lagring av karbon. Ramsarkonvensjonen, den internasjonale avtalen for bevaring og bærekraftig bruk av våtmarker, tar hvert år initiativ til markering av verdens våtmarksdag, og i år er temaet for dagen turisme og rekreasjon i våtmarkene.

Våtmarkene populære turistmål

Mange våtmarkstyper utgjør attraktive destinasjoner for turister. Av områdene som står på Ramsarkonvensjonens liste over verdens viktigste våtmarker tilbyr 35 % turismeaktiviteter. På verdensbasis er fugleturisme en viktig aktivitet innenfor naturturisme, og i 2010 besøkte rundt 500 millioner av de internasjonale turistene våtmarksområder på sin reise.

-Turismen kan bidra til den lokale økonomien. Inntektene fra våtmarkene kan benyttes for å ivareta områdene, og eventuelt til å gi kompensasjon til lokalbefolkningen hvis bevaring av områdene medfører begrensinger i deres aktiviteter. I fattige land kan inntekter gjennom turisme være en viktig motivasjon for å ta vare på områder som ellers kunne bli overforbrukt eller ødelagt. Våtmarkenes verdi for turisme kan også bidra til politisk press for å bevare områdene, sier seksjonssjef for internasjonal seksjon i Direktoratet for naturforvaltning, Aina Holst.

Også i Norge benyttes våtmarker som et utgangspunkt for turistaktiviteter, og noen bedrifter har spesialisert seg spesielt på aktiviteter i våtmark. Eksempler er økoturismebedriften Lofoten Kajakk, Din Tur i Varangerfjorden som tar med turister ut i båt for å ta bilde av sjøfugl, Northern birding med fugleturisme rundt Trondheimsfjorden og verdens eldste hjuldamper i drift, Skibladner, som tilbyr turer på Mjøsa.

– Dette er en næring i vekst både internasjonalt og nasjonalt.  Mange av de viktigste naturfenomenene som turistene ønsker å oppleve når de kommer til Norge er våtmarker. De buldrende fossene, de trange fjordene og de ville elvene vekker beundring blant turister fra hele verden. Den økte oppmerksomheten dette skaper er veldig positivt for bevaring av våtmarkene i Norge, sier Holst.

Spennende rekreasjonsområder i nærmiljøet

Våtmarker er også viktige rekreasjonsområder i nærmiljøet, og innbyr til en mengde friluftsaktiviteter.

- Både på sommeren som badeplasser, for fiske, bruk av kajakk og båt, og på vinteren for isfiske og som skøyteis. Små dammer i nærmiljøet kan også utforskes for å finne spennende insekter, fange rumpetroll og observere andemor med andunger om våren. I et ellers relativt monotont jordbrukslandskap skaper dammer og bekker små oaser som yrer av liv der små og store kan komme i nærkontakt med naturen, sier Aina Holst.

Våtmarkene i Norge viktig for fuglelivet i verden

Våtmarkene i Norge er livsnødvendige for sjøfuglarter som er på trekk og som er avhengige av egnede områder for hvile og påfyll av næring. Besøker du slike områder i trekksesongen på våren eller høsten og tar med en kikkert, kan du få se arter som er på gjennomreise, og som skiller seg fra fuglene som vanligvis kan observeres i området.

- Et godt eksempel er rødnebbterna som trekker fra Antarktis til Svalbard. På veien er det helt nødvendig at den finner områder med mat og muligheter for hvile. Dette viser hvor viktig det er med internasjonalt samarbeid for å sikre at man i fellesskap tar vare på de viktige områdene som våtmarkene utgjør, sier seksjonssjef Holst.

Relaterte lenker