Ismåke på Svalbard

Nytt beredskapsverktøy ved akutt forurensning på Svalbard

For første gang lanseres et verktøy som prioriterer innsatsen ved akutt forurensning på Svalbard.

Prioriterte miljøområder på Svalbard – PRIMOS – er et nytt beredskapsverktøy som baserer seg på kartfestet informasjon om miljøressurser på Svalbard. PRIMOS inneholder informasjon om blant annet sjøfugl, marine pattedyr, kulturminner og marine bunnsamfunn, og rangerer disse i forhold til hverandre på bakgrunn av sårbarhet overfor akutt forurensning.

Kystverket og Norsk Polarinstitutt har utviklet PRIMOS sammen med Sysselmannen og Direktoratet for naturforvaltning. Databasen vil oppdateres jevnlig og dermed vil Kystverket og lokale aksjonsmyndigheter ha tilgang til umiddelbar beslutningsstøtte når skadebegrensende tiltak skal settes inn ved en forurensningssituasjon.

- Rask og riktig respons kan være avgjørende for å begrense skadene ved akutt forurensning i de mange sårbare områdene vi har på Svalbard, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg- Hansen.

PRIMOS er i første rekke et relevant verktøy i kystnære farvann rundt Svalbard.

- PRIMOS skal i hovedsak prioritere ressurser som er sårbare på våren og sommeren når det er mest kystnær trafikk. Forekomst av kolonihekkende fugl i hekketiden og de ulike artenes sårbarhet for oljeforurensning er vurdert og tatt med i verktøyet, og dermed vet myndighetene mer om hvor innsatsen bør settes inn for å minimere skader på sjøfugl, sier prosjektleder og seniorrådgiver Dag Vongraven ved Norsk Polarinstitutt.

- Som ansvarlig forvaltningsmyndighet anser vi at dette er et viktig grep for å beskytte sårbare ressurser ved akutte oljesøl i svalbardfarvannet, sier Morten Ekker i Direktoratet for naturforvaltning.

Utsnitt av PRIMOS-kartet fra Bellsundområdet på vestkysten av Svalbard. Prioriterte miljøverdier er avmerket med fargekoder 1-3, hvor 3 er mest sårbar. I Ingeborgfjellet er det stort sett polarlomvi, teist og alkekonge som gir utslag i sårbarhetskategoriene. På Midterhuken er det polarlomvi og krykkje, og på Eholmen er det ærfugl, hvitkinngås og noe rødnebbterne.

Relaterte lenker