Vannfoto1IMGP8696

Nordisk samarbeid om vannforvaltning

En ny rapport til Nordisk ministerråd oppsummerer samarbeidet for å få gjennomført EUs vanndirektiv i Norden i forhold til hva som er gjort i et utvalg andre land i Europa.

Gjennomgangen sammenligner status og gjenstående utfordringer for å oppnå godt vannmiljø i de aktuelle landene. De Nordiske landene har mange av de samme utfordringene å løse. 

De ulike nordiske landene opererer med betydelige forskjeller i budsjetter, personalressurser, regelverk og organisering av vannforvaltning. EU-kommisjonen har evaluert ulike lands vannforvaltningsplaner, og identifisert eksempler både på best-praksis og forbedringspunkter i de fleste planene. 

– Landene vil ha stor nytte av å utveksle erfaringer, verktøy og tilpasninger for å ivareta de særegne vannmiljøforholdene i Norden. Disse tingene vil bli videreutviklet gjennom det samarbeidsnettverket som nå er etablert i Norden, sier seniorrådgiver Jo Halvard Halleraker i Direktoratet for naturforvaltning. 

Relaterte lenker

Tema