Mer penger til opprydding i forurensede sedimenter

Det blir økt innsats i oppryddingen av gamle miljøsynder knyttet til miljøgifter som PCB i havnebassenger og fjorder. SFT har på faglig grunnlag valgt ut fire pilotprosjekter for å få økt erfaring med den konkrete oppryddingen: Kristiansand, Trondheim, Tromsø og Borre.

SFT valgte ut de fire pilotprosjektene i Kristiansand, Trondheim, Tromsø og et mindre i Borre etter nærmere vurdering av om lag 30 søknader. Mellom 15-20 millioner kroner skal fordeles i år.

Fordelingene av midlene mellom de ulike prosjektene vil bli avklart etter at SFT har vært i dialog med de aktuelle prosjekteierne. Statlige midler kommer i tillegg til midler fra de lokalt involverte parter.

I tillegg regner vi med at Sandefjord får midler til sitt opprydningsprosjekt i indre del av Sandefjordsfjorden. Dette prosjektet fikk ni millioner kroner i støtte fra SFT i fjor. Her er summen avhengig av hvor mye som går til pilotprosjektene.

Tema