Redusert bruk av ozonreduserende stoffer

Forbruket av ozonreduserende stoffer ble redusert med 33 prosent fra 2001 til 2002. Målt i ozonreduserende effekt er Norges forbruk av ozonreduserende stoffer redusert med mer enn 98 prosent siden 1986.

Norge ligger nå 47 prosent under EUs mål for reduksjon i forbruket av ozonreduserende stoffer. Dette viser tall fra SFT basert på rapportering fra importørene.

HKFK-bruk ned 35 prosent

Det mest brukte ozonreduserende stoffet er hydroklorfluorkarboner (HKFK). Bruken av HKFK er redusert med 35 prosent fra 2001 til 2002. Blant annet har norske produsenter av isolasjonsskum redusert sitt forbruk av HKFK med over 90 prosent fra 2001 til 2002. Isolasjonsskum brukes som isolasjonsmateriale i bygninger.

Skumplastindustrien blir ozonvennlig

I følge nye norske forskrifter og EU-regler blir det forbudt å bruke det ozonreduserende stoffet HKFK til all skumproduksjon fra 1. januar 2004. Allerede i 2002 hadde flere norske produsenter av isolasjonsskum lagt om til produksjons­prosesser som ikke slipper ut ozonreduserende stoffer.

Kjølebransjens forbruk redusert med 10 prosent

Kjølebransjen, som bruker HKFK som kuldemedium, reduserte forbruket med 10 prosent fra 2001 til 2002. Kjøling er likevel det største bruksområdet for ozonreduserende stoffer. 96 prosent av det totale norske forbruket på 540 tonn HKFK ble brukt til kulde- og klimaanlegg i 2002.

Ozonlaget normalt i 2050

Prognosene tilsier at ozonlaget forventes å være tilbake på sitt opprinnelige nivå, som vil si tilstanden før 1980, rundt år 2050. Da forventes konsentrasjonene av klor og brom i stratosfæren å ha sunket til under grenseverdien for dannelse av ozonhull. Det er stoffenes lange levetid i stratosfæren som gjør at det tar tid før ozonlaget er tilbake til normalt nivå.

Tidspunket er avhengig av at alle land følger sine forpliktelser i Montrealprotokollen om beskyttelse av ozonlaget.

Langt mindre skadelig enn KFK

HKFK erstattet KFK på mange områder da klorfluorkarboner (KFK) ble forbudt på 1990-tallet. Den mest brukte HKFK-gassen har en ozonødeleggende effekt som er en tyvendedel (1/20) av KFK.

Vanskelig for en del utviklingsland å oppfylle kravene

Industrilandene stanset forbruket av KFK i 1996. Utviklingslandene, som representerer 80 prosent av verdens befolkning, er innvilget flere års utsettelse. Fra 1999 skal utviklingslandenes forbruk av KFK være stabilisert, for deretter å halveres i 2005 og stanses i 2010. En del utviklingsland har problemer med å oppfylle kravene. Utviklingslandene mottar økonomisk støtte gjennom Montrealprotokollens fond for å kunne oppfylle sine forpliktelser.

Tema