Kjemikalier ved utvinning av petroleum

Kjemikalier blir brukt under flere ulike faser ved utvinning av petroleum. Bruken av kjemikalier offshore varierer fra stoff som har ingen eller svært liten negativ miljøeffekt, til stoff som er akutt giftige, kan oppkonsentreres i næringskjeden eller brytes svært langsomt ned.
  • Svart: Kjemikalier som i utgangspunktet ikke tillates sluppet ut. 
  • Rød: Kjemikalier som er potensielt miljøskadelig og som dermed bør skiftes ut. 
  • Gul: Kjemikalier som er i bruk, men som ikke er dekket av noen av de andre kategoriene. 
  • Plonor (grønn): Kjemikalier som står på Ospar Plonor-liste, og som er vurdert til å ha ingen eller svært liten negativ miljøeffekt.

Fordi kjemikaliene kan ha svært ulike miljøegenskaper, er de også underlagt ulik regulering fra myndighetenes side.

  • OSPAR (Oslo- og Paris konvensjonen) er et folkerettslig forpliktende miljøsamarbeid om beskyttelse av det marine miljø i det nordøstlige Atlanterhav. 15 land med kystlinje eller med elver som renner ut i det nordøstlige Atlanterhav, er medlemmer. 
  • PLONOR (Pose Little Or No Risk to the Marine Environment) er en liste fra Ospar over kjemiske forbindelser som antas å ha liten eller ingen effekt på det marine miljø ved utslipp. 
  • HOCNF (Harmonised Offshore Chemical Notification Format) er økotoksiologisk dokumentasjon som i hovedregel skal foreligge for alle offshorekjemikalier. Det viktigste unntaket er kjemikalier som kun består av stoff på Plonor-listen.

Tema