Spørsmål og svar om impregnert trevirke

SFT får en del spørsmål om impregnert tre. Spørsmålene er er gjengitt uten faglig eller språklig korrigering.

Spørsmålene er samlet under følgende overskrifter


Kategori: Avfall

Spørsmål :
Vi har kjøpt et lekeapparat til hjemmebruk som består av trykkimpregnert materiale. Jeg har etter det fattet stor interresse for temaet trykkimpregnert trevirke - og er noe bekymret. Jeg har prøvd å undersøke hvilke stoffer som er brukt til behandling, og fått til svar at Tanalit og Volumanit er brukt til impregnering. Jeg lurer fortsatt på om det kan være helseskadelig? Lekeapparatet består av både huske og klatrestativ, så det vil naturlig nok bli berørt med hendene. Og det er satt opp på ei naturtomt der det blant annet er blåbærlyng omkring....

Svar fra SFT:
Sannsynligvis er lekeapparatene impregnert med impregneringsmiddel som inneholder kobber og noen andre stoffer som skal hindre råteangrep, og ikke de mest helsefarlige (krom og arsen ) som nå er forbudt i denne type produkter. Både Tanalith E og Wolmanit er slike middel, mens Tanalith C inneholder CCA, det vil si også krom og arsen. Byggmakker har plikt til å informere dere hvilket Tanalith-middel som er brukt til impregneringen, og hvilke stoffer de inneholder. 

Trykkimpregnert tre vil ofte lekke ut impregneringsmidler, og selv om de "tillatte" midlene ikke er veldig helseskadelig, kan det være lurt å overflatebehandle lekeapparat etc for å hindre slik utlekking. Det kan gjøres ved å olje, beise eller male trevirket og på denne måten hindre at vann trenger inn i treet og vasker ut impregneringsmidlene.

Spørsmål:
Har montert nytt terrassegulv av den nye typen og lurer på hva jeg skal gjøre med avkapp som det jo blir en del av. Kan jeg brenne det eller må det leveres til avfallsplass som det gamle?

Svar fra SFT:
Nye terrassebord, kjøpt etter 1. oktober 2002 skal være impregnert med kobbersalter og er ikke farlig avfall. Det skal imidlertid leveres til avfallsmottak. Brenning i hagen eller i peis faller inn under det generelle forbud mot brenning av avfall.

Spørsmål:
Hvilke EAl- koder i farlig avfallsforskriften er CCA avfall lagt inn i? Og hva med kopperbasert, er det også farlig avfall selv om kopperbaserte impregneringsmidler fortsatt er tillatt ?

Svar fra SFT:
De nye kobberbaserte typene er ikke farlig avfall. CCA kommer inn i flere innganger, iallfall 170204, 191206 og 200137

Spørsmål:
Hvordan får jeg treverket til å vare lenge selv uten giftig impregnering.

Svar:
Les mer hos Grønn hverdag om Slik blir trykkimpregnert tre overflødig.


Kategori: Bruksområde
.

Spørsmål:
Vi planlegger å sette opp terrasse på hytta. Under den planlagte terrassen går en liten bekk som ender i vår brønn.  Vi er tidligere blitt frarådet å bruke impregnert materiale på grunn av giftinnholdet. Vi ville gjerne vite om vi kan bruke de impregnerte materialene som er på markedet nå og eventuelt hvilke typebetegnelser  vi skal se etter.

Svar fra SFT:
Impregneringsmidler vil alltid inneholde giftige stoffer, og det vil være en viss risiko for utlekking av disse når treverket blir vått. De nye produktene på markedet er impregnert med stoffer som ikke er fullt så giftige som de "gamle", men det er ikke å anbefale til bruk der det kan være en risiko for utlekking til drikkevann - som vi forstår kan være en risiko her.

De fleste produktene innholder kobber, som normalt ikke er farlig i små mengder, men kan være farlig i større mengder. Det finnes også impregnerte produkter på markedet som ikke innholder kobber, men også disse stoffene er uheldig å få i drikkevannet. 

En overflatebehandling av det impregnerte materialet med olje, beis etc for å hindre at vann trenger inn i treverket og "vasker ut " impregneringsmidlene kan redusere  utlekkingen, men det vil stadig være en risiko for vannet i bekken under blir forurenset.


Kategori Brenning

Spørsmål:
Jeg leste noen artikler om trykkimpregnert virke. Jeg er ganske sikker på at vi brant slikt virke for mange år siden på hytta (ca. 12 år). Vi var da selvfølgelig ikke klar over konsekvensene. Bør man sjekke seg selv for eventulet røykskader og prøve å finne igjen asken fordi den fremdeles er giftig, eller er dette fortynnet av regn, snø osv?

Svar fra SFT:
Når det gjelder eventuelt røykskader fra brenning av trykkimpregnert trevirke er det Folkehelseinstituttet som kan vurdere slike skader. Vi tror ikke det lar seg gjøre å "måle" eventuelle skader som skyldes dette etter 12 år. Arsenet i trykkimpregnert omdannes til arsenikk under forbrenning, og det er arsenikk i røykgassen som derfor kan være akutt giftig - og dermed gi akutte effekter.

Det er også arsenikken som dannes ved forbrenning som gjør asken giftig. Giftigheten forsvinner ikke, men etter så lang tid er det nok grunn til å tro at asken er fortynnet vekk slik at risikoen for at noen skal bli påvirket av den er liten. Dersom den fremdeles finnes "lagret", bør den fjernes og levers som farlig avfall.

Spørsmål:
I forbindelse med sanering av branntomt med innblanding av impregnert trevirke er det noen spørsmål vi må ha svar på i forbindelse krav som det kommunale mottaket må stille ovenfor entreprenøren.

 1. Hvordan behandler man CCA-impregnert trevirke som er delvis brent og ligger i ruinene?   
 2. Hva med asken fra dette?   
 3. Hva med eternitt/asbest taket som også ligger i ruinene?   
 4. Kan man kjøre noe av dette til vårt godkjente deponi?   
 5. Er det avgassing fra delvis brent CCA impregnert trevirke?   
 6. Er det tillatt å rive restene av en slik bygning med maskin?   
 7. Hvordan skal man se forskjell på gammelt og nytt impregnert trevirke som har vært ibruk?   
 8. Hvordan skal man behandle kobberimpregnert trevirke?

Svar fra SFT:

 1. CCA-impregnert trevirke som er delvis brent og ligger i ruinene, skal håndteres som farlig avfall   
 2. Det samme gjelder asken fra forbrent CCA-impregnert trevirke - denne skal også håndteres som farlig avfall, såfremt det ikke gjøres analyser som viser at innholdet av krom, arsen og andre farlige stoffer ligger under grenseverdiene som er satt i vedlegg 3 til forskrift om farlig avfall.    
 3. Eternitt/asbest er farlig avfall (EAL-kode 17 06 01: asbestholdige isolasjonsmaterialer og EAL-kode 17 06 05: asbestholdige byggematerialer) og skal håndteres som farlig avfall. I tillegg setter Arbeidstilsynet krav til arbeidsforhold knyttet til arbeid med asbest.   
 4. For å ta imot asbestholdige materialer på et kommunalt deponi, må dette fremkomme eksplisitt i tillatelsen gitt av Fylkesmannen til det enkelte kommunale deponi.   
 5. Dette er en problemstilling SFT ikke kjenner til slik situasjonen er i dag. Ta kontakt med Kjelforeningen Norsk Energi (som blant annet har utført prøvebrenning på CCA-impregnert trevirke)   
 6. SFT setter ingen krav til hvordan rivingen skal foregå rent tekninsk. Vi anbefaler deg å gå inn på SFTs nettsider om byggesaker Her står det mye informasjon om byggesaker, blant annet er det flere faktaark som kan være av interesse. Se spesielt veileder om disponering av avfall fra bygg rettet mot kommunene.   
 7. Det er dessverre ikke mulig å tydelig se forskjellen på gammelt og nytt impregnert trevirke. Tommelfingerregelen er at er man ikke sikker, håndtér det som farlig avfall. Dersom bygget er gammelt, er det mest sannsynlig at det impregnerte trevirke er CCA-impregnert og ikke kobberimpregnert.   
 8. Kobberimpregnert trevirke skal ved kassering håndteres som vanlig avfall (ikke farlig avfall)

Gå også inn på nettstedet til Norsk Renholdsverks Forening. De har laget et nyhetsbrev som omtaler CCA-impregnert trevirke


Kategori: Merking

Spørsmål:
Jeg har en kunde som ønsker Impregnert material i klasse M, kunden sier materialene skal brukes til et kaianlegg. Produsenten som jeg får dette fra, sier han må dokumentere for oss at det skal brukes til et offentlig anlegg. Spørsmålene mine er:

 1. Må kunden som skal bruke varen søke når det skal brukes offentlig?  
 2. Finnes det i tilfelle et standard skjema?

Svar fra SFT:
Det er riktig som produsenten sier, hvis impregnert i klasse M betyr at det er impregnert med CCA. CCA-impregnert trevirke er kun tillatt å bruke i kaianlegg dersom kaianlegget er til bruk innen næringsvirksomhet. Det behøves ikke søke, dersom det går klart fram at dette benyttes i næringsvirksomhet.

Det finnes ikke noe standardskjema til dette, men som forhandler trenger du dokumentasjon på at det du selger skal brukes til dette formålet. Vi anbefaler at du får en bekreftelse fra din kunde om at dette skal benyttes innen næringsvirksomhet, og at den dokumentasjonen også følger din ordre til produsenten.

Tema