Justert utslippstillatelse for Kårstø

SFT gir Naturkraft AS tillatelse etter forurensningsloven til utslipp fra det planlagte gasskraftverket på Kårstø i Tysvær kommune i Rogaland. Tillatelsen er basert på at gasskraftverket har noe større effekt enn det som lå til grunn i tillatelsen fra oktober 2000.

Naturkraft AS har søkt om å øke anleggets effekt for å kunne ta i bruk turbintypen som i dag er mest energieffektiv. Høyere ytelse medfører at utslippene av karbondioksid (CO2) øker med 10 prosent, men man oppnår også en vesentlig bedre energiuutnyttelse. Naturkraft har beregnet at anlegget vil kunne produsere ca. 3,5 TWh, mot tidligere ca. 3 TWh.

Mer effektive turbiner

Årsaken til at SFT gir tillatelse til større turbin, er at turbinene er utviklet videre etter at saken ble behandlet av miljøvernmyndighetene i 2000. Utslippene av CO2 fra gasskraftverket er kvotepliktige, men tildeling av kvoter er ikke en del av SFTs behandling.

Utslipp av ammoniakk

SFT har også gitt tillatelse til utslipp til luft av ammoniakk (NH3). Utslippet kommer som følge av at Naturkraft vil rense nitrogenoksider (NOx) fra eksosgassen fra anlegget. NH3-utslippet vil bli på inntil 63 tonn per år, og kommer i tillegg til utslippet av NOx som det fra før er gitt tillatelse til. SFT vurderer tilleggsutslippet til å ha små miljømessige konsekvenser.

Tillatelse fra NVE

NVE har i dag gitt Naturkraft AS tillatelse til å øke generatorytelsen i den tidligere gitte konsesjon for bygging og drift av gasskraftverket på Kårstø.

 

Relaterte lenker

Tema