Resultater fra deponiaksjonen

Stor variasjon i drift og mottaksrutiner på 80 kontrollerte deponier. Hvert år kommer 100.000 tonn farlig avfall på avveier og miljømyndighetene mener en del går til deponi istedenfor til forsvarlig behandling.

Farlig avfall

  • Det oppstod ca. 794.000 tonn farlig avfall i Norge i 2003.    
  • Ca. 100.000 tonn ble ikke behandlet i samsvar med regelverket.    
  • Fra 2003 er impregnert trevirke klassifisert som farlig avfall. Impregnert trevirke utgjør ca. halvparten av de 100.000 tonna farlig avfall som kan være handtert ulovlig i 2003.  
  • Fylkesmannen meddeler at resultater fra sigevannsanalyser tatt av sigevann fra deponier viser at det fortsatt deponeres en god del farlig avfall. Dette inntrykket bekreftes av andre tilsyn som er gjennomført i en rekke småbedrifter som ikke kan r degjøre for hvor deres farlige avfall blir avhendet.  
Fylkesmannen gjennomførte høsten 2005 tilsyn ved 84 av totalt 112 deponier over hele landet samt 17 mottaksanlegg. Resultatene viser at det er stor variasjon på hvor godt deponier og mottak følger opp avfallsregelverket. Ingen alvorlige brudd ble avdekket, men mangler ble påpekt ved 70 prosent av de kontrollene deponiene.

Riktig sortering er nøkkelen

God kontroll av mottatt avfall er nøkkelen til å få tak i det farlige avfallet som kommer på avveier, sier SFT-direktør Håvard Holm. Når alt avfall identifiseres ved ankomst til deponiene er vi langt på vei til å redusere det farlige avfallet på avveier.

Hva blir feil?

Målet med aksjonen var å sjekke avfallsdeponienes mottaksrutiner og se om deponiene driver i henhold til sine tillatelser. Over halvparten av de kontrollerte hadde mangler i forbindelse med mottakskontrollen. Hos noen deponier ble farlig avfall feilaktig lagt på deponi eller ikke tilstrekkelig sortert. Andre fikk påpekt mangler med mellomlagringen intern i virksomheten. Det ble også avdekket manglende opplæring i håndteringen av farlige avfall i virksomhetene.

Vanskelig å oppdage

Fordi det er vanskelig å oppdage feilsortering i deponier, er dokumentasjon og mottakskontroll viktig for å hindre brudd på regelverket. Kjennskap til regelverket og oppfølging av dette er viktig både for deponiene selv og de som skal kontrollere.

Fylkesmannen følger opp

I de enkelte fylker følges sakene opp av fylkesmennene. Virksomheter som fikk avvik på kontrollene får frist fra miljøvernmyndighetene til å rette opp feilene.

Tema