Anbefaler ikke ny oljevirksomhet utenfor Lofoten

Det faglige grunnlaget bekrefter at havområder i Barentshavet og utenfor Lofoten er svært sårbare og verdifulle. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) anbefaler at det ikke settes i gang ny petroleumsvirksomhet i disse områdene.

Forvaltningsplan for Barentshavet og Lofoten

 • Faglig forum, risikogruppen og overvåkningsgruppen for Barentshavet og Lofoten presenterte i april en felles rapport om det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for disse havområdene.
 • Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) deltok i alle arbeidsgruppene i dette arbeidet.
 • Miljøverndepartementet har sendt rapporten fra de rådgivende gruppene på høring, med frist for kommentarer innen 15. september.
 • I vår høringsuttalelse omtaler vi hovedsakelig temaer innenfor våre fagområder hvor vi mener kunnskapen om miljø og beredskap mot akutt forurensning må bli bedre før Stortinget skal vedta den oppdaterte forvaltningsplanen.
 • Vi gir også konkrete anbefalinger om petroleumsvirksomhet i området.
Vi sender nå vår høringsuttalelse til Miljøverndepartementet om det faglige grunnlaget for oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten.

– Det foreligger et solid faglig grunnlag for å oppdatere forvaltningsplanen. Det bekrefter at områdene som ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet i Barentshavet og utenfor Lofoten, er svært sårbare og verdifulle. Vi anbefaler at det fortsatt ikke blir åpnet for ny oljevirksomhet i disse områdene, sier Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet.

Kart med Klifs anbefalinger om petroleumsvirksomhet i nord

Olje kan drive mot land

I det faglige grunnlaget skilles det mellom ulykkesrisiko og miljørisiko. Det konkluderes med at det er lav ulykkesrisiko i området, blant annet fordi aktiviteten er lav. Klima- og forurensningsdirektoratet mener det ikke mulig å konkludere i forhold til den totale miljørisikoen i området.

– Uhellsscenarioer viser at vi kan få oljedrift mot områder hvor det er sårbare og verdifulle miljøressurser i Barentshavet og i havområdene utenfor Lofoten. Det er behov for flere scenarioer for å vurdere konsekvensene av oljeutslipp i området, blant annet kystnært, sier Ellen Hambro.

Behov for styrket beredskap

Det faglige grunnlaget avdekker mangler i beredskapen mot akutt forurensning i Barentshavet og i havområdene utenfor Lofoten.

– Utfordringene for beredskapen mot akutt forurensning gjelder både for kystnære områder med kort drivtid til sårbare miljøressurser, og til havområder langt unna hvor det kan være vanskelige værforhold i mørketid og islagte farvann, sier Ellen Hambro.

Klima- og forurensningsdirektoratet anbefaler at:

 • Det fortsatt ikke settes i gang ny petroleumsvirksomhet i de områdene som er unntatt i gjeldende forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten.
 • Det fortsatt ikke åpnes for petroleumsvirksomhet i områdene nord for polarfronten og iskanten.
 • Bunnforholdene kartlegges i de områdene hvor dette mangler, før det tas stilling til om petroleumsaktivitet er miljømessig tilrådelig.
  • Det gjøres modellering av relevante scenarioer for oljeutslipp i de delene av forvaltningsplanområdet hvor dette ikke er gjort, blant annet i flere kystnære områder.
 • Det etableres en permanent styrket kyst- og strandsoneberedskap
 • For områder som ikke stenges for petroleumsvirksomhet, bør det legges opp til at det innhentes oppdaterte miljøfaglige vurderinger ved vurdering av utlysning av nye blokker.
 • De tre programmene for miljøovervåkning – tilførsel, Mareano og Seapop – styrkes og videreføres.
 • Det skaffes mer kunnskap om effektene av klima og havforsuring og forurensning alene og hvordan disse virker sammen.
 • Det vurderes om hvordan petroleumsvirksomhet i forvaltningsplanområdet vil påvirke muligheten for å nå de nasjonale klimamålene.


Klikk på kartet for å laste ned en høyoppløselig versjon.

Tema