FNs klimapanel velger 19 forskere fra Norge

19 forskere og eksperter fra Norge er valgt som medlemmer av forfatterteamene for FNs klimapanels femte hovedrapport. Forskerne representerer institusjoner i Tromsø, Trondheim, Bergen, Oslo og Ås.

– Dette er en anerkjennelse av nivået på norsk klimaforskning, sier Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Navnene på de 19 forskerne fra Norge

FNs klimapanel (IPCC)

 • Opprettet av Verdens meteorologiske organisasjon (WMO) og FNs miljøprogram (UNEP) i 1988.
 • Produserer ikke egen forskning, men gjennomgår eksisterende forskning.
 • Gir faglige vurderinger og sammendrag av den nyeste klimaforskningen, inkludert klimaendringer, økologiske og sosioøkonomiske virkninger, samt mulige tiltak for å redusere årsaken til og virkningene av klimaendringene.
 • En hovedrapport involverer en stor andel av verdens forskere på klimafeltet. Prosessen avsluttes med en synteserapport. Forfatterne av denne velges ut senere.
 • Rapportene er blant annet viktig dokumentasjon for klimaforhandlingene under FNs klimakonvensjon og Kyotoprotokollen.
Rundt 830 forskere og eksperter er valgt ut til arbeidet med den femte hovedrapporten til FNs klimapanel (IPCC). Over 60 prosent av dem er nye i klimapanelets prosesser. Rapporten legges fram i 2014.

Forrige hovedrapport kom i 2007. Den gangen var sju norske forskere med blant forfatterne.

Forfattere fra Norge i alle arbeidsgruppene

Arbeidet med rapporten er fordelt på tre arbeidsgrupper med hvert sitt forfatterteam, som har ansvaret for hver sin delrapport. Det er norske forfattere i alle de tre teamene.

Gunnar Myhre fra CICERO Senter for klimaforskning er valgt ut som koordinerende hovedforfatter for kapitlet om strålingspådriv i delrapporten som skal se på det klimavitenskapelige grunnlaget.

– Det er spennende at det er så mange forskere fra norske miljøer og at en del er forholdsvis nye i arbeidet med FNs klimapanel. Det er også oppløftende at mange gode kvinnelige klimaforskere fra Norge er plukket ut til å delta i arbeidet med rapporten, sier Ellen Hambro.

Klima- og forurensningsdirektoratet koordinerer Norges arbeid med FNs klimapanel. Vi nominerte til sammen 80 forskere og eksperter fra norske institusjoner til den femte hovedrapporten.

Skal gjenreise tilliten

2007-rapporten til FNs klimapanel har blitt kritisert for bruk av såkalt ”grålitteratur”, og for at ikke alle prosedyrene ble fulgt i rapportene som dannet grunnlaget for hovedrapporten.

– Det er viktig å være klar over at det er snakk om noen mindre feil i et materiale på mange tusen sider. Disse feilene rokker ikke ved det vitenskapelige grunnlaget for at mesteparten av klimaendringene skyldes menneskeskapte utslipp av klimagasser, sier Ellen Hambro.

FNs generalsekretær har satt ned en ekspertgruppe som går gjennom arbeidet med 2007-rapporten. De skal komme med anbefalinger for at lignende feil ikke skal skje igjen. Ellen Hambro er overbevist om at tilliten vil styrkes igjen etter hvert som mer forskning og flere rapporter legges fram.

Tre ulike roller:

 • Coordinating Lead Author: Koordinerer og leder arbeidet med et kapittel.
 • Lead Author: Skriver et kapittel sammen med de andre forfatterne for dette kapittelet.
 • Review Editor: Har ansvar for å føre tilsyn med høringsprosessen og endringer som gjøres som følge av denne.
 • Forfatterteamet vil senere også knytte til seg en rekke bidragsyter – Contributing Authors – som gir innspill til rapporten. 
 • I tillegg vil et stort antall forskere og eksperter delta ved å gi kommentarer i høringsrundene.

Delrapport 1: Det klimavitenskapelige grunnlaget:

 • Gunnar Myhre, CICERO, Coordinating Lead Author
 • Jan Fuglestvedt, CICERO, Lead Author
 • Eystein Jansen, Universitetet i Bergen, Lead Author
 • Cecilie Mauritzen, Meteorologisk institutt, Lead Author
 • Jan-Gunnar Winther, Norsk polarinstitutt, Lead Author
 • Christoph Heinze, Universitetet i Bergen, Review Editor 

Delrapport 2: Virkninger av klimaendringene, tilpasning og sårbarhet

 • Siri Eriksen, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Lead Author
 • Grete Hovelsrud, CICERO, Lead Author
 • Pål Prestrud, CICERO, Lead Author
 • Karen O'Brien, Universitetet i Oslo, Lead Author
 • Asuncion Lera St.Clair, Universitetet i Bergen, Lead Author
 • Svein Sundby, Havforskningsinstituttet, Lead Author
 • Kenneth Drinkwater, Havforskningsinstituttet, Review Editor
 • Ståle Navrud, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Review Editor

Delrapport 3: Tiltak og virkemidler for å redusere utslipp

 • Annegrete Bruvoll, Statistisk sentralbyrå, Lead Author
 • Edgar Hertwich, NTNU, Lead Author
 • Frank Sperling, WWF, Lead Author
 • Daniel Mueller, NTNU, Lead Author
 • Snorre Kverndokk, Frischsenteret, Review Editor

Tema