Køprising gir bedre helse

Køprising er et viktig virkemiddel for å bedre luftkvaliteten og folks helse. Klif mener det er positivt og nødvendig at Vegdirektoratet foreslår regelverk som gjør det mulig å innføre køprising.


Køprising: Formålet er å redusere bilkøene og gi bedre lokale miljøforhold. Bilistene må betale for å benytte bestemte deler av vegnettet til bestemte tider. Inntektene skal gå til trafikkformål, som for eksempel å styrke kollektivtilbudet. Foto: John Petter Reinertsen.

Køprising

  • Et trafikkregulerende virkemiddel der trafikantene må betale et beløp for å benytte bestemte deler av vegnettet til bestemte tider.
  • Et av flere tiltak og virkemidler som kan redusere nivåene av nitrogendioksid (NO2). Flere norske byer har i dag høyere NO2-nivåer enn det som er tillatt.
  • NO2 kan gi uønskede helseeffekter i form av luftveissykdommer som astma, og hjertekarsykdommer.
  • Vegdirektoratet har sendt på høring et forslag til regelverk som gjør det mulig å innføre køprising.
Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) støtter i vår høringsuttalelse Vegdirektoratets forslag til forskrift som regulerer innføring av køprising.

Køprising reduserer helseproblemer

Svevestøv og nitrogendioksid (NO2) er et helseproblem i en rekke norske byer. Flere byer har særlige problemer med å få ned nivåene av nitrogendioksid, noe vi blant annet så i Oslo og Bergen sist vinter.

– Det nødvendig å redusere trafikkomfanget og utslippene fra de mest forurensende kjøretøyene slik at befolkningen i norske byer får bedre luftkvalitet. Det er derfor positivt og nødvendig at veimyndighetene foreslår køprising. Dette er et av få virkemidler som kan redusere utslippene av nitrogendioksid og helseproblemer knyttet til dette, sier Ellen Hambro, direktør for Klima og forurensningsdirektoratet.

Takstene må settes riktig

Det er viktig at køprisingen tilsvarer skaden som hver bil påfører miljøet. For eksempel må det legges til rette for at takstene er høyere på dager med høy luftforurensning i vintersesongen. Det er også viktig at takstene skiller mellom kjøretøyer som forurenser mye og lite.

I forslaget fra Vegdirektoratet skal inntektene benyttes til transportformål, særlig skal tiltak som reduserer bilbruk prioriteres. Klif understreker at dette også må gi mulighet for at inntektene kan brukes til drift av kollektivtrafikk.

Tema