Refser håndtering av EE-avfall

En av fire forhandlere av elektriske og elektroniske produkter har for dårlig system for mottak og lagring av EE-avfall. I tillegg dropper over halvparten pålagt informasjonsplikt til kundene.


Elektriske og elektroniske produkter: Innsamlet EE-skrot ved en elektronikkjede. Avfallet må håndteres riktig for å unngå skader på miljøet. Foto: Klif.

Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) krever i et krast brev at EE-forhandlerne skjerper seg og at de store kjedene sørger for forbedringer i butikkene.

Ikke godt nok mottakssystem

EE-produkter og -avfall 

  • Elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) trenger strøm eller batteri for å virke. De inneholder miljøgifter, derfor må de samles inn slik at de håndteres forsvarlig og gjenvinnes.
  • Forhandlerne plikter å gi informasjon om at småelektronikk ikke skal kastes sammen med annet avfall, og at butikkene tar imot slikt avfall gratis. Informasjon må gis i butikkene, på bedriftens nettsider og i forhandlerens salgs- og informasjonsmateriell.
  • Forhandlerne skal sørge for sortering, oppbevaring og videresending av EE-avfall. Avfall skal holdes atskilt fra annet avfall og oppbevares på et sikkert sted hvor det ikke kan føre til forurensning eller skade på mennesker eller dyr.
  • Forhandlere har plikt til å oppbevare avfallet slik at det er sikret mot tyveri.
Fylkesmannen kontrollerte i våres 206 forhandlere av EE-produkter i ti fylker. Kontrollene viser at 26 prosent av forhandlerne ikke har godt nok mottakssystem for småelektronikk, mot 7 prosent i fjor.

Over halvparten oppfyller heller ikke plikten de har til å informere kundene om at avfallet ikke skal kastes sammen med annet avfall og at butikken tar imot avfallet gratis.

Krever tiltak straks

– Resultatet er uholdbart. Vi forventer at den enkelte forhandler gjør nødvendige tiltak, men også at de bakenforliggende ansvarlige, de store kjedene for salg av slike produkter, tar et overordnet ansvar for at deres butikker etterlever reglene, sier Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet.

Klif  har sendt brev til kjeder som forhandler EE-produkter, og til bransjeforeningene HSH og Stiftelsen Elektronikkbransjen. I brevet krever Klif at kjedene raskt retter opp forholdene, informerer kundene bedre og får på plass systemer som gjør at regelverket for håndtering av farlig avfall overholdes.

Må informere bedre

Kontrollene hos EE-forhandlerne viser at 54 prosent fortsatt ikke oppfyller informasjonsplikten, mot 39 prosent i fjorårets aksjon.

– Det er helt avgjørende at forhandlerne informerer kundene for å bidra til at de ikke kaster kasserte elektriske og elektroniske produkter i søpla. Forhandlerne er også pålagt å ha et godt mottakssystem som forhindrer at EE-avfall skades eller kommer på avveier, sier klima- og forurensninsgdirektør Ellen Hambro.

Nedslående resultater

Klif og Fylkesmannen har kontrollert EE-forhandlerne flere ganger de siste årene. Forurensningsmyndighetene ser en forbedring, men det er fortsatt altfor mange som ikke følger informasjonsplikten.

– Det er nedslående at også store elektrokjedene i mange tilfeller ikke informerer kundene om gratis levering av EE-avfall. Dessuten er deres mottakssystem for dårlig, sier Ellen Hambro.

Fylkesmennene følger opp forhandlere som har de alvorligste avvikene. Klif følger opp de største kjedene og bransjen generelt for å sikre at de etterlever regelverket.

Må få bedre mottakssystem

EE-avfallet må oppbevares slik at det ikke er fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr. Samtidig skal muligheten for ombruk, gjenvinning og utsortering av komponenter i EE-avfallet ikke reduseres.

– Forhandlerne må også passe bedre på at uvedkommende ikke får tilgang til EE-avfallet, sier Ellen Hambro.

Forurensningsmyndighetene er klar over at en del innsamlet EE-avfall stjeles fra retursystemet for EE-avfall. Sammen med Tollvesenet kontrollerer Klif derfor konteinere og andre forsendelser ut av landet for å forhindre ulovlig eksport.

Tema