Kjemikalier får nye faremerker

De velkjente oransje faremerkene på produkter med farlige kjemikalier blir nå gradvis byttet ut med hvite faremerker med røde kanter. Bakgrunnen er nye regler for merking og klassifisering av kjemikalier som gjelder for alle verdens land.

 
Nye merker: Det blir nå nye faremerker, nye varselord og nye regler om klassifisering, merking og emballering av kjemikalier.

– For å beskytte miljøet og menneskers helse, må farlige kjemiske stoffer og stoffblandinger klassifiseres, merkes og emballeres forsvarlig. Disse reglene gjelder både kjemikalier som selges til forbrukere og kjemikalier til yrkesmessig bruk, sier avdelingsdirektør Marit Kjeldby i Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Nye faremerker også i Norge

Viktige endringer om merking og klassifisering av kjemikalier

  • Nye faresymboler
  • Nye varselord
  • Fare- og sikkerhetssetningene endres
  • Noen endringer i kriteriene for klassifisering
  • Noen nye fareklasser
  • Harmonisert klassifisering bare for stoffer med størst helsefare
  • Krav til at virksomhetene melder klassifisering og merking av sine stoffer til Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA)
Nå skal EUs forordning om klassifisering, merking og emballering (forkortet CLP) – som trådte i kraft i EU i fjor – innlemmes i det norske regelverket.

Klif har sendt de nye reglene for klassifisering og merking av kjemikalier til Miljøverndepartementet for endelig fastsettelse.

Bedre beskyttelse globalt

– Norske forbrukere vil være like godt sikret med de nye merkene som vi lenge har vært med de gamle. I mange land vil de nye reglene derimot gi en mye bedre beskyttelse av miljøet og menneskers helse. Felles faremerker sikrer riktig bruk og avfallshåndtering og dessuten effektiviserer handelen med kjemikalier på tvers av landene, sier Marit Kjeldby.

Det nye regelverket vil gjelde parallelt med dagens forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier fram til 1. juni 2015.

Strengere klassifisering for 1300 stoffer

Samtidig med endringen av dette regelverket har EU- og EØS-landene foretatt en strengere klassifisering av 1300 stoffer (700 nye stoffer klassifiseres, og 600 stoffer får endret sin klassifisering på bakgrunn av nye vurderinger av disse stoffene).

Dette betyr en bedre beskyttelse av helse- og miljø. Klif sender også denne endringen i stoffklassifisering til Miljøverndepartementet, slik at de kan fastsette dem for Norge.

Tema