Utsetter krav om økt omsetning av biodrivstoff

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) anbefaler at kravet om økt omsetning av biodrivstoff legges på vent. Usikkerheten om klimagevinsten er for stor, mener Klif.

Tanker om tanken: Alt biodrivstoff som fylles på tanken må være produsert på en bærekraftig måte. Foto: iStockphoto

Biodrivstoff

  • Oljer fra planter og avfall kan bli til biodiesel, mens sukker og stivelse kan omgjøres til etanol
  • Biogass kan produseres fra husdyrgjødsel, våtorganisk avfall, halm, avløpsslam og deponier.
  • Frigjør karbondioksid (CO2) ved forbrenning, men en tilsvarende mengde CO2 er allerede tatt opp fra atmosfæren gjennom tilveksten av det biologiske materialet som drivstoffet er produsert av.
− Jeg er utålmodig etter å få på plass virkemidler som reduserer klimagassutslippene våre. Men når vi innfører et krav om økt salg av biodrivstoff hvor formålet er å redusere klimagassutslipp – ja da må vi være sikre på at utslippene av klimagasser faktisk går ned, sier Ellen Hambro, direktør for Klif.

Trenger mer kunnskap

Ny informasjon fra EU tyder på at klimagassutslippene, ved økt produksjon av biodrivstoff, blir høyere enn tidligere antatt.


EU jobber med å avklare hvordan endringen i arealbruk, som følge av økt produksjon av biodrivstoff, påvirker utslipp av klimagasser. Et forslag fra EU til hvordan dette skal nedfelles i bærekraftskriterier for biodrivstoff ventes ikke før tidligst til sommeren.

− Vi mener det er klokt å avvente konklusjonene fra EU før vi eventuelt foreslår å øke omsetningen av biodrivstoff, sier Hambro. Det vil gi oss mer kunnskap om klimaeffekten og klargjøre hvordan dette kan bli bedre ivaretatt i bærekraftskriterer.

Reduserte utslipp fra transport

Bærekraftkriterier

  • Klima- og forurensningsdirektoratet foreslår at biodrivstoff som omsettes i Norge, i likhet med EU, må oppfylle kriterier for bærekraft.
  • Dette er minimumskrav til klimagevinst for biodrivstoff (minst 35 % i forhold til fossile drivstoff, økende til minst 50 % fra 1. januar 2017) og betingelser til arealer som kan benyttes til dyrking av råstoff til biodrivstoff.
  • Kriteriene vil redusere muligheten for bruk av biodrivstoff som gir negative virkninger på miljøet – i form av redusert biologisk mangfold og økte utslipp av klimagasser.
Klif opprettholder forslaget om at utslippene av klimagasser fra drivstoff skal reduseres med seks prosent per energienhet drivstoff innen utgangen av 2020.

− Dette er et viktig krav fordi det fremmer en overgang fra fossilt til fornybart drivstoff. Kravet er energi- og teknologinøytralt og vil tvinge fram både økt bruk av elektrisitet og hydrogen, og mer biodrivstoff. Samtidig vil det stimulere til å effektivisere raffineringsprosessen for fossilt drivstoff, sier Hambro.

Dette vil være et viktig virkemiddel for å redusere utslippene fra transportsektoren som i dag står for rundt 20 prosent av klimagassutslippene våre.

Bærekraftskriterier

Klif opprettholder også kravet om at alt biodrivstoff som brukes må være produseres på en bærekraftig måte slik EU har fastsatt det så langt.

Bærekraftskriteriene setter krav til at produksjon og bruk av biodrivstoffet skal gi en reell klimagevinst. I tillegg innebærer det at produksjonen av biodrivstoff ikke må skje på arealer som er viktige karbonlagre, som for eksempel våtmark, torv og myrområder.

Klif foreslo i fjor å øke omsetningen av biodrivstoff fra 3,5 til 5 prosent fra 1. juli i år.

Tema