Bred innsats mot kvikksølv

Kampen mot kvikksølv videreføres med en rekke tiltak. Målet er å stanse bruk og utslipp av kvikksølv i Norge innen 2020.

 

Lite populært: Tiltak mot bruk av tungmetallet kvikksølv har gitt resultater: Foto: iStockphoto

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har oppdatert den nasjonale handlingsplanen for å redusere utslippene av kvikksølv, som ble lagt fram av Miljøverndepartementet i 2005.

Kraftige kutt siden 1985

Kvikksølv er blant de farligste miljøgiftene og er fortsatt en trussel for miljøet og menneskers helse. Strenge miljøkrav og målrettet innsats har gjort at nasjonale utslipp er redusert med 85 prosent - fra nær 6 tonn årlig i 1985 til cirka 900 kilo i 2008.

- Norge har trolig verdens strengeste kvikksølvregime men vi har ikke tenkt å gi oss nå. De nasjonale utslippene skal videre nedover, sier Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet.

Globale utslipp må kuttes

Men samtidig kommer en vesentlig mengde kvikksølv til Norge med luftstrømmer fra andre land.

- Det viktigste i kvikksølvarbeidet framover er derfor å få redusert langtransportert forurensning som rammer Norge og nordområdene, og bidra til mindre bruk og utslipp av kvikksølv i utviklingsland. Dette krever innsats i blant annet FNs globale arbeid for å redusere utslipp av kvikksølv, og Norge er en av pådriverne i dette arbeidet, sier Ellen Hambro.

Foreslår globalt forbud

Klif og Miljøverndepartementet er representert i de internasjonale forhandlingene om en kvikksølvavtale i Chiba i Japan denne uka. Her foreslår Norge et globalt forbud mot kvikksølv i produkter. I tillegg foreslår Norge å sette grenser for utslipp fra viktige kilder som industrien og vi legger fram dokumentasjon på vår strenge regulering. Norge er pådriver for en ambisiøs avtale som vi føre til betydelige reduksjoner fra utslipp fra industri og prosesser, og utfasing av kvikksølv i produkter.

- Våre erfaringer og kompetanse for å begrense nasjonale utslipp er nyttig i det internasjonale arbeidet. Dette gjelder spesielt utvikling av utslippskrav til industrien og bruk av alternative produkter uten kvikksølv, sier Ellen Hambro.

Nasjonale utslippskilder

I Norge er metallproduksjon, veitrafikk, avfallsforbrenningsanlegg og produkter de største resterende utslippskildene. Utslippskuttene kommer som følge av strengere krav og tiltak innefor petroleumsvirksomhet og metallurgisk industri, at amalgam i avløpsvannet fra tannlegekontorer blir samlet opp i avskillere før påslipp til kommunalt avløp og stadig bedre innsamling av kvikksølvholdig avfall.

Kvikksølv i nye produkter ble forbudt i Norge fra 1. januar 2008. Resultater av kvikksølvforbudet vil vi kunne se om noen år, når det blir mindre av disse produktene i avfallsstrømmen.

Tema