Mindre miljøgifter i sjødyr i Oslo havn

Miljøovervåkning viser en generell nedgang av miljøgifter i blåskjell, reker og fisk sammenlignet med før og under opprydningstiltakene i Oslo havn.

Bedring: Oslo havn er blitt renere. Foto: Terje Løchen for Oslo Havn KF

Det er resultatet fra den siste rapporten fra overvåkningsprogrammet som er etablert i forbindelse med opprydningen av forurenset sjøbunn i Oslo havn. Overvåkningen skal dokumentere i hvilken grad arbeidene førte til spredning av miljøgifter til dyr i fjorden i anleggsfasen, og følge nivåene av miljøgifter i organismer etter sjøbunnopprydningen.

Undersøkelsene er gjort av NIVA (Norsk institutt for vannforskning) på oppdrag fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Generell reduksjon

Den siste rapporten viser som hovedtendens en nedgang i konsentrasjonen av miljøgifter i organismer fra Oslo havneområde i 2009 og 2010 i forhold til tidligere år. Konsentrasjonen av PCB i torsk og skrubbe ser ut til å ha gått ned, og det samme antydes for organiske miljøgifter og metaller i blåskjell og reker.

Det er i dag kostholdsråd på konsum av lever fra fisk fra indre Oslofjord på grunn av høye PCB-verdier. En mulig nedadgående trendens for PCB i torskelever, er derfor spesielt gledelig. 

Metaller på bakgrunnsnivå

Nivået av metaller i fisk har hele tiden vært på bakgrunnsnivå både før og under gjennomføringen av tiltakene i Oslo havn. Bakgrunnsnivå tilsvarer det som naturlig finnes i miljøet i det aktuelle området. I torsk ble det også observert en viss nedgang i alle metaller i 2009 og 2010, med unntak av bly. Blynivåene var imidlertid fremdeles på bakgrunnsnivå.

Forskjell på skrubbe og torsk

For metaller i skrubbe fra Bekkelagsbassenget ser trenden ut til å være motsatt av det en observerte i torsk. I skrubbe antydes en økning for samtlige metaller med unntak av bly. Det er imidlertid kun niveået av kadmium som ser ut til å ha økt over det som er antatt å være bakgrunnsnivå for skrubbe. Hva forskjellen i utviklingen av metaller i skrubbe og torsk skyldes er ikke kjent, men det kan ha sammenheng med de ulike artenes levevis. Det har også vist seg vanskelig å fange tilstrekkelig med skrubbe, som gjør at resultatene blir vanskeligere å konkludere ut fra.

Framtidig overvåkning vil gi tydeligere svar

– Vi vet fra annen miljøovervåkning i Oslofjorden at nivåene av miljøgifter i organismer kan svinge mye gjennom året, og fra år til år. Overvåkningen skal imidlertid fortsette i årene etter ferdigstillelsen av tiltaket i Oslo havn. Her vil vi få mye nyttig informasjon som kan følges opp med tiltak om nødvendig, sier seksjonssjef Ingvild Marthinsen i sedimentseksjonen i Klif.

Tema

Kategori