Vil rydde opp rundt brannøvingsfelt

Tidligere bruk av miljøgiften PFOS i brannskum har forurenset jordsmonnet rundt brannøvingsfelt. Klif sørger for at det blir ryddet opp der det er nødvendig.

Brannøving: I Norge ble det forbudt å bruke PFOS i brannskum i 2007. Vi gjenfinner i dag PFOS i grunnen, ved brannøvingsstedene. De fleste av disse er på flyplasser. Illustrasjonsfoto: Avinor.

PFOS og PFCs

  • PFOS (perfluoroktylsulfonat) tilhører en gruppe med kjemikalier som med en fellesbetegnelse kalles PFCs (polyfluorerte organiske forbindelser).
  • PFOS er et giftig stoff. Det er svært lite nedbrytbart, kan oppkonsentreres i næringskjeden og spres globalt. Det representerer derfor på sikt en potensiell fare for mennesker og dyr.
  • Stoffet er lite løselig i både fett og vann, egenskaper som gjør at det har egnet seg svært godt i brannskum for å slukke olje/bensinbranner. Det har også vært brukt som impregneringsmiddel i klær og i galvanoindustrien.
  • PFOS ble forbudt i Norge i 2007.
  • Klif legger stor vekt på å fremskaffe kunnskaper om stoffene, og følger opp en egen handlingsplan for å redusere utslipp av PFCs.
Avinor kartlegger nå grunnen under brannøvingsfeltene ved alle sine 45 flyplasser. Foreløpige resultater viser at grunnen er forurenset av PFOS og at stoffet noen steder spres til nærliggende vannressurser.

Rapport klar i november

– Avinor skal sende oss en rapport med endelige resultater i løpet av november. Vi vil etter det avgjøre behovet for opprydding ved den enkelte flyplass. Det er den som er ansvarlig for forurensningen som må gjennomføre og betale for oppryddingen, sier avdelingsdirektør Marit Kjeldby i Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Terskelen for å gjennomføre oppryddingstiltak er svært lav når grunnen er forurenset av PFOS

– Klif og Fylkesmannen følger opp andre steder der det tidligere har blitt brukt brannskum med PFOS. Det gjelder et mindre antall flyplasser som Avinor ikke har ansvaret for, noen opplæringssentre hvor det gjennomføres brannøving og enkelte industrivirksomheter som har brukt PFOS til brannøving, sier Marit Kjeldby.

PFOS er forbudt

PFOS ble forbudt i Norge i 2007 for de viktigste bruksområdene: brannskum, tekstiler og impregneringsmidler. EUs forbud trådte først i kraft i juni i år. For å hindre ny spredning av PFOS til grunnen har Klif siden 2007 fulgt opp forbudet mot PFOS-holdig brannskum gjennom en rekke kontroller.

PFOS tilhører en gruppe kjemikalier som med en fellesbetegnelse kalles polyfluorerte organiske forbindelser (PFCs). Det brukes i dag brannskum med andre slike forbindelser i dag. Vi trenger mer kunnskap om mulig helse- og miljøvirkninger av disse stoffene.

Klif er godt fornøyd med at Avinor nå faser ut bruken av alt fluorbaserte brannskum, og at de tar i bruk brannskum med andre stoffer.

Arbeider for streng regulering

Regelverket for kjemiske stoffer og produkter gjelder i hovedsak for alle EU- og EØS-land.

– Klif arbeider aktivt i EU for en streng regulering av farlige kjemikalier. Det er et omfattende arbeid å få gjennom forbud mot et stoff. Det kreves betydelig dokumentasjon av helse- og miljøfare knyttet til stoffene og den risikoen som oppstår ved bruk. En av stoffgruppene vi prioriterer høyt er de polyfluorerte organiske forbindelsene, sier avdelingsdirektør Marit Kjeldby i Klif.

Tema