Mer innlevering av farlig byggavfall

Statistisk sentralbyrå har publisert byggavfallsstatistikken for 2011. Avfallsmengdene fra nybygging, rehabilitering og riving har økt med 4 prosent fra 2010 til 1,6 millioner tonn i 2011. Mengden levert farlig avfall er derimot nesten doblet fra fjoråret og utgjør cirka 1,7 prosent av totalmengden.

Dette tyder på en økt bevissthet om farlig avfall i byggebransjen. Det er gledelig. Andelen byggavfall som materialgjenvinnes utgjør omtrent 56 prosent. Rammedirektivet om avfall setter krav om at medlemslandene skal materialgjenvinne 70 prosent av byggavfallet innen 2020. Dette viser at Norge er på god vei, men at det fortsatt gjenstår en del før vi har nådd dette målet.

Tema