Bedrifter med størst CO2-utslipp

Ti virksomheter står for nesten 19 prosent av Norges samlete utslipp av klimagasser. Ni av de ti største enkeltutslippene kommer fra olje- og gassvirksomheten.

Utslippstoppen: Kartet viser de ti største enkeltutslippene av CO2 i tusen tonn. Til sammen slipper disse virksomhetene ut bortimot 9,8 millioner tonn CO2. Klikk på kartet for å se en større versjon. Kart: Klif.

Norges samlede utslipp av klimagasser i 2011 var 52,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Det viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) som ble lagt fram i dag. Fra 2010 til 2011 er utslippene redusert med 2,3 prosent.

Olje og gass på utslippstoppen

Ni av de ti største punktutslippene i Norge kommer fra olje -og gassvirksomhet til havs eller på land. De største utslippskildene er relativt stabile.

  • Oljeraffineriet på Mongstad representerer fortsatt det største enkeltutslippet av CO2. I fjor var utslippet 1,7 millioner tonn CO2.
  • Osebergfeltet står for det nest største CO2-utslippet i Norge.
  • Gassterminalen på Kårstø er den tredje største utslippskilden.
  • Sementprodusenten Norcem i Brevik er det eneste selskapet blant de ti største utenfor olje- og gassvirksomheten.

Utslippene fra de ti største punktkildene har gått ned fra 10,4 millioner tonn CO2 i 2009 til 9,8 millioner tonn i 2011.

Store utslipp fra sør til nord

Stort utslipp: Virksomheter med klimagassutslipp over 300 000 tonn CO2. Kartet viser utslipp i tusen tonn. Til sammen utgjorde utslippene fra disse 15,7 millioner tonn i 2011. Klikk på kartet for å se ne større versjon. Kart: Klif.

23 norske virksomheter hadde utslipp av klimagasser over 300 000 tonn CO2 i fjor, dette utgjorde totalt15,7 millioner CO2-ekvivalenter i 2011. Dette utgjør 30 prosent av de totale utslippene i Norge.

Stabil liste

Det er få endringer i oversikten over hvilke bedrifter som har store utslipp av CO2. Reduksjoner eller økninger i utslippene rundt grensen på 300 000 tonn CO2 vil gjøre at enkelte bedrifter faller ut (Tinfos Titan & Iron i Tyssedal, Elkem Salten og Hydro Aluminium Karmøy) eller kommer inn (Sauda smelteverk).

Alle de ti største utslippene av CO2 er omfattet av EUs system med klimakvoter. Det innebærer at de hvert år må rapportere sine klimagassutslipp til Klif og levere inn klimakvoter tilsvarende sine kvotepliktige utslipp.

Tema