Biogass reduserer klimagassutslipp

Økt bruk av biogass kan bidra til å redusere utslipp av klimagasser, men flere virkemidler må til for å utløse potensialet.

Biogass: Grafen viser den delen av det teoretiske potensialet for produksjon av biogass som er realistisk å utnytte (oransje) innen 2020. 20 prosent av dette potensialet (mørk grønn) er allerede utløst, 15 prosent finnes det konkrete planer for (mellom grønn), mens 65 prosent ikke er utløst enda (lysegrønn). Kilde: Klif/Miljøstatus.

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har utredet potensial, klima- og miljøeffekter og kostnader for økt produksjon og bruk av biogass fram til 2020. Biogass kan brukes til mange ulike formål, blant annet til elektrisitet, oppvarming og som drivstoff.

Utredningen er en del av underlagsmaterialet for regjeringens kommende biogass-strategi. Klimaforliket i 2012 mellom et flertall av partiene på Stortinget, understreket behovet for en nasjonal strategi for å utløse produksjon av biogass.

Stort potensial

Biogass

 • En fornybar energibærer som kan produseres av ulike organiske materialer og kan anvendes til mange ulike formål, som elektrisitetsproduksjon, oppvarming og som drivstoff.
 • Blant annet kan biogass produseres av våtorganisk avfall, matavfall og avløpsslam og av husdyrgjødsel.
 • På sikt kan skogsavfall, alger, slam fra fiskeoppdrett bli råvarer til produksjon av biogass.
 • Råvarene for biogass beslaglegger ikke matjord.
− I dag produseres det lite biogass i Norge, men potensialet for økt produksjon er betydelig. I følge Klifs beregninger er det mulig å øke produksjonen av biogass fra dagens cirka 0,5 terawattimer, til 2,3 TWh i 2020. Økningen på rundt 1,7 TWh tilsvarer oppvarmingsbehovet til cirka 170 000 boenheter, sier avdelingsdirektør Audun Rosland i klimaavdelingen i Klif.

Dagens produksjon av biogass bruker først og fremst avløpsslam som råvare, men potensialet med slam er mer eller mindre tatt ut. Derfor er det største potensialet på kort sikt å produsere biogass fra våtorganisk avfall og husdyrgjødsel.

Våtorganisk avfall er matavfall fra husholdninger, storhusholdninger, og andre næringsaktører.

Klimakutt og kostnader

Hvis hele det realistiske potensialet for våtorganisk avfall og husdyrgjødsel (1,7 TWh) erstatter diesel, vil Norge kunne redusere klimagassutslippene i Norge med 500 000 tonn per år.

Men produksjon av biogass krever store investeringer i infrastruktur og anlegg som påfører samfunnet ekstrakostnader.

− Klimagevinsten er størst ved å produsere biogass av husdyrgjødsel fordi utslippene fra gjødsel som lagres i dag elimineres. Men det er derimot mye dyrere enn å lage biogass fra våtorganisk avfall, sier Audun Rosland.

Hovedårsaken til forskjellene i samfunnsøkonomiske kostnader er at våtorganisk avfall har nesten seks ganger høyere gassutbytte enn husdyrgjødsel. Dette gjør at det blir betydelig billigere å produsere biogass fra våtorganisk avfall.

Lønnsomhet

Mulige virkemidler:

Økt tilgang på råstoff:

 • Krav om utsortering og biologisk behandling av våtorganisk avfall.
 • Leveringsstøtte for husdyrgjødsel til biogassanlegg.
 • Strengere krav til lagring og spredning av gjødsel.

Økt produksjon av biogass:

 • Investeringsstøtte eller produksjonsstøtte i kroner per kilowatt time eller kroner per tonn avfall/gjødsel behandlet.

Økt bruk av biogass:

 • Investeringsstøtte til gassdrevne kjøretøy.
 • Redusert engangsavgift på gasskjøretøy.
 • Omsettingskrav for biogass som prosent av naturgass.
 • Garantert salgspris (feed-in-tariff) for biogassprodusenter.
 • Avgift på mineralgjødsel.
 • Støtte til transport av biogjødsel.
Mengde avfall som produseres i Norge vil øke betydelig fram mot 2020. Hvis avfallet skal utnyttes i Norge, må behandlingskapasiteten utvides. Da kan man enten øke kapasiteten i et eksisterende forbrenningsanlegg eller bygge nye anlegg for biogassproduksjon.

Dersom man velger å bygge biogassanlegg, vil den samfunnsøkonomiske kostnaden for produksjon av biogass reduseres betraktelig.

Det er også stor forskjell i bedriftsøkonomien mellom de to råstoffene våtorganisk avfall og husdyrgjødsel. I dag krever eiere av anlegg som mottar våtorganisk avfall, godtgjørelse for å behandle avfallet (gate-fee).

− Ifølge våre beregninger er biogass produsert på våtorganisk avfall dermed nesten bedriftsøkonomisk lønnsomt, mens produksjon basert på husdyrgjødsel ikke er det i dag, sier Audun Rosland.

Transport

Det realistiske potensialet for biogass i Norge tilsvarer drift at omtrent 7000 gassbusser eller tilsvarende tunge kjøretøy.

− Biogass kan gjøre stor nytte i transportsektoren og bidra til en nødvendig omlegging til mer miljøvennlig transport. Brukes biogass som substitutt for diesel i 7000 dieselbusser, reduseres klimagassutslippene fra transportsektoren og lokal luftkvalitet blir bedre, sier Audun Rosland.

Transportsektoren slipper ut mest klimagasser i Norge og utslippene øker. Samtidig har Norge forpliktet seg til å øke fornybarandelen i transportsektoren til 10 prosent innen 2020. Biogass kan bidra til å øke Norges fornybarandel i transportsektoren.

Tiltak og virkemidler

Det er mange virkemidler som kan bidra til å øke produksjon og bruk av biogass. Klifs utredning skisserer en rekke alternativer som kan iverksettes. 

− Norge trenger virkemidler som bidrar til å øke tilgangen på råstoff og produksjon av biogass, samt virkemidler som stimulerer til økt etterspørsel etter biogass, sier Audun Rosland.

På sikt er det ventet at potensialet for å produsere biogass øker. Tilgangen på dagens råstoff øker, og andre typer råstoff som for eksempel skogsavfall kan utnyttes. Det ventes også at forskning og utvikling kan bidra til at gassutbyttet per tonn råstoff vil øke, og at  kostnadene i biogassproduksjonen gå ned.

− Forutsigbare rammebetingelser er helt avgjørende for å få aktører til å satse på å bygge opp en verdikjede for biogass, sier Audun Rosland.

Relaterte lenker

Tema