Klimarapport fikk over 50 000 kommentarer

Årets viktigste klimarapport blir publisert i september. Rapporten, som utgjør første del av FNs klimapanels femte hovedrapport, er en vitenskapelig dugnad av dimensjoner.

 

Norske IPCC-forskere: 19 forskere og eksperter fra Norge er valgt som medlemmer av forfatterteamene for FNs klimapanels femte hovedrapport. Les mer om norske forskere i IPCC-arbeidsgrupper. Foto: John Petter Reinertsen.

Den fjerde og siste hovedrapporten fra FNs klimapanel kom i 2007. Siden den gang er det publisert tusenvis av studier som utfordrer, underbygger eller bringer nye dimensjoner til kunnskapen om klimaendringer, konsekvenser og løsninger.

800 eksperter fra 85 land

FNs klimapanel (IPCC)

  • 195 land er medlem av FNs klimapanel (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC).
  • Opprettet av Den meteorologiske verdensorganisasjonen (WMO) og FNs miljøprogram (UNEP) i 1988.
  • Mer enn 800 eksperter fra 85 land er panelets faglige ryggrad og forfatter rapportene. Medlemslandene og andre kan nominere forfattere til panelet. Forfatterene velges av panelets byrå, som består av 31 eksperter og forskere.
  • Klimapanelet driver ikke med egen forskning, men gjennomgår faglitteraturen innen klimaforskning og systematiserer og oppsummerer status for kunnskapen. Formålet er å gi verdens land et best mulig vitenskapelig grunnlag for å forstå klimaendringene og potensielle effekter for mennesker, miljø og samfunn.
De to siste årene har klimapanelets mer enn 800 eksperter og forskere fra 85 land jobbet utallige timer med å systematisere og oppsummere status for kunnskapen.

Arbeidet skal presenteres i den femte hovedrapporten, som består av tre delrapporter og en synteserapport. Disse publiseres i etapper i 2013 og 2014. Norske forskere er aktivt med i dette arbeidet.

Møtes i Stockholm

Den første delrapporten handler om det vitenskapelige grunnlaget for klimaendringene. Rapporten, som er på om lag 1000 sider, baserer seg på tusenvis av studier og føres i pennen av de 255 ekspertene og forskerne som utgjør Klimapanelets arbeidsgruppe 1. Disse ekspertene kommer fra 39 land.

Fra 23. til 26. september møtes forfattere og myndigheter i Stockholm for å sluttføre et sammendrag av rapporten. Samtidig blir den komplette delrapporten, som har blitt behandlet i to høringsrunder, godtatt.

De viktigste funnene

"Sammendraget for beslutningstakere" presenterer de viktigste funnene i rapporten på noen titalls sider. Sammendraget godkjennes linje for linje, og skal være i samsvar med den komplette rapporten.

– Mye av diskusjonen i godkjenningsmøtene dreier seg om språklige formuleringer og hvordan man får en balansert framstilling av det totale kunnskapsgrunnlaget. De sentrale forfatterne deltar på møtet og skal godkjenne alle endringsforslag, sier sjefingeniør Øyvind Christophersen i Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), som koordinerer det norske arbeidet overfor FNs klimapanel.

Fikk 52 822 kommentarer

Klif koordinerer arbeidet

  • Klif er Klimapanelets nasjonale knutepunkt og koordinerer det norske arbeidet.
  • Klif representerer Norge blant annet i alle plenumsmøter og deltar i møtene hvor hovedrapporter og spesialrapporter vedtas.
Alle eksperter har kunnet registrere seg på Klimapanelets nettsider for å gi kommentarer i høringene. Det første utkastet av delrapporten om det vitenskapelige grunnlaget ble sendt på høring i november 2011. Da fikk arbeidsgruppen 21 400 kommentarer fra 659 eksperter.

Andreutkastet var på høring hos både eksperter og nasjonale myndigheter i en periode i oktober og november 2012. Det resulterte i 31 422 kommentarer fra 800 eksperter og 26 myndigheter.

Kommentarene blir behandlet på forfattermøtene og bidrar til at den endelige formuleringen av resultatene baseres på grundige faglige vurderinger.

Friskt og kritisk blikk

Forfatterne i arbeidsgruppe 1 var samlet til deres fjerde forfattermøte i Australia i januar i år. Den ene av arbeidsgruppens to ledere, professor Thomas Stocker fra Universitetet i Bern, sa at alle kapitlene fortsatt hadde temaer som ikke var ferdig bearbeidet.

– Mange har kommentert på konkrete hovedresultater, og gitt oss et friskt og kritisk blikk på resultatene, eller stilt spørsmål ved formuleringene, sa Stocker ved åpningen av møtet, hvor andreutkastet til rapporten ble bearbeidet videre.

Relaterte lenker

Tema