Mangelfull kjemikaliedokumentasjon fra industrien

Kjemikalieregelverket REACH setter strenge krav til at europeisk industri dokumenterer at produktene deres kan brukes trygt. Miljømyndighetene har nå gått gjennom industriens innmeldte opplysninger for 36 stoffer. Klif mener det er nedslående at dokumentasjonen for 32 av dem er mangelfull.

Gjennomgang: Europeiske miljømyndigheter har nå gjennomgått industriens registreringer for 32 utvalgte kjemikalier. Foto: John Petter Reinertsen

Myndighetenes gransking av stoffer omfatter flere prosesser:

  • Vurdering av kvaliteten av registreringsdokumentene fra industrien (fullstendighetssjekk/compliance check)
  • Vurdering av forslag til nye tester på virveldyr
  • Stoffevaluering for å avklare om et gitt stoff representerer en risiko for helse eller miljø
– Når konklusjonen er at vi trenger mer informasjon om nesten alle stoffene, viser det tydelig at registreringene fra industrien er for dårlige. Derfor må industrien nå gjøre nye tester og skaffe mer informasjon for å dokumentere at stoffene kan brukes trygt, sier fungerende avdelingsdirektør Anne Mari Opheim i Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Det europeiske kjemikalieregelverket REACH, som også gjelder i Norge, pålegger industrien å dokumentere at stoffer kan brukes trygt. Kjemikalier skal registreres hos det europeiske kjemikaliebyrået ECHA, og det kreves omfattende dokumentasjon av hvilke effekter kjemikaliene kan ha på helse og miljø.

Aktiv oppfølging fra myndighetene

For å kontrollere at industrien følger opp pliktene sine, gjennomgår miljømyndighetene i EU- og EØS-landene registreringene fra industrien. Utvalgte stoffer blir vurdert for å avklare om de representerer risiko for helse eller miljø. Hvilke stoffer myndighetene skal gå gjennom bestemmes av en felles europeisk handlingsplan, som oppdateres med nye stoffer hvert år.

Mange av stoffene som er gjennomgått står også på den norske prioritetslista. Det er myndighetenes liste over stoffer som omfattes av et mål om at utslipp og bruk skal reduseres og stanses innen 2020. Eksempler på stoffer som er gjennomgått - og hvor ytterligere krav til opplysninger nå vurderes - er Bisfenol A, triklosan og MCCP (mellomkjedete klorparafiner). Det er ECHA som til slutt bestemmer hvilken ny dokumentasjon som industrien pålegges å levere.

Enda flere stoffer skal gjennomgås

Å gjøre faglige vurderinger av dokumentasjonen for stoffene, er en omfattende jobb. Gjennomgangen er en dugnad som utføres av mange europeiske land. I perioden 2013-2015 skal 115 nye stoffer gjennomgås.

– Stoffevalueringen er et kraftfullt og nødvendig virkemiddel for å kontrollere at industrien registrerer stoffene riktig. Slik informasjon og dokumentasjon er nødvendig for å kunne innføre forbud eller andre virkemidler dersom det viser seg at kjemikaliene er skadelige, sier Anne Mari Opheim.

Norske myndigheter bidrar

Klif meldte inn den bromerte flammehemmeren tribromfenol for stoffevaluering i 2012, blant annet etter at overvåking i Arktis påviste stoffet der. Stoffet er også funnet ved andre type målinger, for eksempel i husstøv og i inneklima. Overvåkingsdata er viktig i arbeidet med å kartlegge risikoen ved stoffer. Informasjon fra industriens registreringer og tilleggsdata fra internasjonale forskning er også viktige i evalueringsprosessen.

Klif har evaluert stoffet tribromfenol sammen med Folkehelseinstituttet, som har vurdert om stoffets egenskaper kan skade helsa vår. NIVA har deltatt i vurderingen av miljørisiko.

Relaterte lenker

Tema