Farlig avfall-bedrifter må undersøke utslipp

Ny informasjon tyder på bedrifter som renser og behandler flytende farlig avfall, kan ha utslipp av perfluorerte stoffer. Utslippene er antakelig små, men Klif krever nå at bedriftene kartlegger omfanget. Hvis dette kan skade miljøet, vil vi kreve tiltak for å redusere utslippene.

Perfluorerte stoffer: Forskjellige typer perfluorerte stoffer (PFC).

Perfluorerte stoffer

  • En stor gruppe kjemiske stoffer, hvor PFOS og PFOA er de mest kjente og forårsaker de største miljøproblemene.
  • PFOS er forbudt i brannskum, tekstiler og impregneringsmidler
  • PFOS og PFOA er oppført på myndighetenes prioritetsliste. Målet er at vi kontinuerlig skal redusere utslipp og bruk i den hensikt å stanse utslippene innen 2020.
  • Stoffene transporteres over lange avstander. Internasjonal regulering av disse stoffene er derfor svært viktig. EU har vedtatt et direktiv om regulering av PFOS.
  • Klif samarbeider med tyske miljømyndigheter om forslag til reguleringer av PFOA innenfor EUs kjemikalieregelverk REACH.
Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) varsler nå alle bedrifter som tar i mot og behandler farlig avfall, om at flytende avfall fra ulike kilder kan inneholde udeklarerte mengder av PFOS, PFOA og andre perfluorerte stoffer (PFC).

Det betyr at disse stoffene kan havne i avfallsbedriftenes utslipp, noe som innebærer en potensiell miljøfare.

– Vi tror ikke det er snakk om store utslipp av perfluorerte stoffer, men i slike saker må vi være sikre. Vi vil vite mer om hva som er kilden for den type forbindelser, som delvis er forbudt å bruke i Norge, og hvor stort problemet er, sier avdelingsdirektør Signe Nåmdal i Klif.

Lite nedbrytbare stoffer

Perfluorerte stoffer er en fellesbetegnelse på en gruppe stoffer som de senere årene har fått stadig større oppmerksomhet, fordi vi har fått mer kunnskap om stoffenes skadevirkninger. De er svært lite nedbrytbare, oppkonsentreres i næringskjeden og kan gi skadelige effekter på mennesker, dyr og natur.

PFOS har siden 2007 vært forbudt i brannskum, tekstiler og impregneringsmidler.

Avfall med perfluorerte stoffer

Klif har fått kjennskap til at farlig avfall-bedrifter har tatt imot flytende avfall med perfluorerte stoffer. Foreløpige undersøkelser tyder på at utslipp av disse stoffene kan ha pågått i lengre tid fra flere behandlingsanlegg for farlig avfall.

– Vi pålegger virksomhetene å undersøke om det finnes perfluorerte stoffer i det flytende avfallet de tar imot. De må også undersøke hvor store mengder det er snakk om. Når dette er klart, vil vi avgjøre behovet for tiltak, sier Signe Nåmdal.

Hittil er det påvist perfluorerte stoffer i oljeutskillere fra brannøvingsfelt, i avløpsvann fra skip og i oljeutskillere fra bussgarasjer. Klif har informasjon som tyder på at problemet kan være mer omfattende enn dette. Vi får nå kartlagt opprinnelseskildene til avfall med perfluorerte stoffer. Klif har listet opp ti ulike stoffer som bedriftene må kartlegge.

Opprydding ved brannøvingsfelt

Klif jobber også med å rydde opp i annen forurensing fra perfluorerte stoffer. Avinor har fått kartlagt forurensning ved brannøvingsfelt på 42 norske flyplasser.

Rapportene de sendte Klif i januar viser at selv om PFOS-holdig brannskum ble forbudt for seks år siden, forurenser øvingsfeltene fortsatt naturen rundt.

Klif går nå gjennom rapportene. Vi vil kreve oppryddingstiltak flere steder. Ved noen flyplasser må det undersøkes noe mer før vi avgjør behov for tiltak. Klif følger også opp brannøvingsfelt ved Forsvarets flyplasser.

Relaterte lenker

Tema