Krever samarbeid mot svevestøv i Trondheim

Nivåene av helseskadelig svevestøv i Trondheim er langt over tillatte grenser, men eierne av veiene blir ikke enige seg i mellom om tiltak mot svevestøv. Klif krever at Trondheim kommune, Statens vegvesen og Sør-Trøndelag fylkeskommune, som alle har et ansvar, samarbeider om å iverksette tiltak.

Over grensa: Utviklingen når det gjelder svevestøv går i riktig retning i andre byer, men ikke i Trondheim. Trondheim har de siste årene overskredet grensene for svevestøv mer enn 35 dager i året. Unntaket er Bergen, som brøt grenseverdien i 2010  Figur: MIljøstatus i Norge.

Svevestøv

  • Hovedkilden til svevestøv er asfaltstøv som virvles opp fra veibanen.
  • Piggdekk bidrar til at det dannes langt mer asfaltstøv enn fra andre dekk fordi piggdekk sliter mer på veidekket.
  • Utslipp fra industri, eksos og vedfyring bidrar også vesentlig til konsentrasjoner av svevestøv.
  • For å redusere konsentrasjonene, er piggfrie dekk, vasking og feiing av veiene, samt miljøfartsgrense effektive tiltak.
Fra 2009 har antall dager med for høye nivåer med svevestøv i Trondheim økt kraftig. Forurensningsforskriften tillater overskridelse maksimalt 35 dager per år. Trondheim overskred grensen 51 dager i 2011.

Trondheim overskrider grensene

Andre byer har hatt en positiv utvikling. Trondheim er den eneste byen i landet som fortsatt overskrider disse grenseverdiene.

− Situasjonen i Trondheim er ikke bra.  Svevestøv kan gi store helseplager. Grenseverdiene er satt for å sikre folk tilfredsstillende luftkvalitet, sier Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Må bli enige

Kommunen er forurensningsmyndighet for lokal luftkvalitet. De sitter sammen med de andre veieierne på aktuelle tiltak og virkemidler.  Anleggseiere for veinettet i og rundt Trondheim er foruten kommunen, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen.

Helseskadelig: Luftkvaliteten i Trondheim er svært dårlig i perioder. En viktig årsak til det er de høye konsentrasjonene av svevestøv. Foto: Trondheim kommune, Miljøetaten.

Regelverket

  • I forurensningsforskriftens kapittel 7 er det fastsatt grenseverdier for svevestøv (PM10) per døgn på 50 mikrogram per kubikkmeter luft (µg/m3).
  • Denne grensen skal ikke overskrides mer enn 35 dager i løpet av et kalenderår. Det har skjedd i Trondheim hvert år siden 2009.
  • § 7-3. Anleggseiers ansvar sier blant annet at Klif kan gi pålegg om at flere eiere av anlegg skal samarbeide om gjennomføringen av tiltaksutredning og tiltak når grenseverdier overskrides.
Klif har ved flere anledninger, og senest i fjor høst, bedt Trondheim kommune rapportere hvilke tiltak som er iverksatt eller vil bli iverksatt for å redusere konsentrasjonen av svevestøv. Forbedringer har uteblitt. Så vidt Klif kjenner til, foreligger det ikke noen snarlig løsning for hvordan nivået av svevestøv skal reduseres.

Felles europeiske grenseverdier

Grenseverdiene for svevestøv er felles for hele EU og EØS-landene. Landenes miljøvernmyndigheter har et ansvar for å sørge for at kravene overholdes.

Forurensningsforskriften gir Klif grunnlag for å gripe inn og pålegge partene å samarbeide om å iverksette tiltak for å sikre at forurensningsforskriftens krav til luftkvalitet overholdes.

Vi varsler nå et slikt pålegg om samarbeid. Partene må legge fram en omforent framdriftsplan innen 1. mai 2013 for hvilke tiltak som skal iverksettes.

Trondheim går feil vei

Trondheim innførte piggdekkgebyr i 2008, og andelen biler med piggfrie dekk økte til cirka 80 prosent. Etter at piggdekkgebyret ble fjernet i 2010, har andelen piggfrie dekk gått ned.

Relaterte lenker

Tema