Skjerpet regelverk for farlig avfall på høring

Klif vil skjerpe reglene som sikrer at farlig avfall ikke havner i miljøet. Vi foreslår blant annet å utvide kommunenes plikt til å ta imot farlig avfall fra husholdninger gratis. Høringsfristen er 24. juni 2013. Klif inviterer til høringsmøte 23. mai.

Forslag til endringer om farlig avfall

  • Presisere kommunenes plikt til gratis å ta i mot farlig avfall fra husholdninger og at dette gjelder for mengder opp til 1000 kilo per år, mot dagens 400 kilo.
  • Forskriftsfeste flere av kravene til mottaksanlegg for farlig avfall som i dag er regulert gjennom enkelttillatelser.
  • Kreve finansiell sikkerhet for mottaksanleggene.
  • Sette kompetansekrav til de som håndterer og transporterer farlig avfall.
  • Klargjøre at det er avfallsprodusenten som har ansvar for avfallet helt fram til godkjent mottaksanlegg. Tillatelse for transport og tankrensing av farlig avfall faller bort.

– Vi mener det er nødvendig å endre dagens regelverk for å få en tydeligere og mer effektiv regulering av farlig avfall. Endringene vil bidra til å sikre en god innsamling og håndtering av farlig avfall. Mer standardisering medfører like miljøkrav, mer forutsigbarhet og enklere søknadsprosesser for virksomhetene, sier avdelingsdirektør Marit Kjeldby i Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Vi sender nå forslaget til endringer i avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall på høring.

Farlig husholdningsavfall leveres gratis

For å sikre høyest mulig innsamling av farlig avfall, er det viktig at det er lett for alle å få levert farlig avfall til forsvarlig behandling.

– Vi foreslår å øke kommunenes plikt til å ta imot farlig avfall fra husholdninger og virksomheter som genererer mindre mengder, fra 400 kilo til 1000 kilo per år. Samtidig vil vi presisere at det skal være gratis for husholdninger å levere inntil 1000 kilo farlig avfall per år til kommunale mottak, sier Marit Kjeldby.

Definisjonen av farlig avfall omfatter nå flere avfallstyper enn før. For eksempel kan impregnert trevirke og asbest fort utgjøre relativt store mengder fra husholdningene.

Å øke grensen for kommunal mottaksplikt vil møte denne utviklingen. Det vil sikre at det er enkelt for husholdningene å levere farlig avfall til det kommunale mottaket.

Finansiell sikkerhet for mottaksanleggene

Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall får betalt for å ta i mot avfall, men må betale for å sende det videre til behandling. Det innebærer en risiko. Derfor har Klif innført krav om finansiell sikkerhet for alle anlegg som behandler farlig avfall.

– Et tilsvarende krav om finansiell sikkerhet for de som tar imot og mellomlagrer farlig avfall, er viktig for sikre en miljømessig god avslutning og opprydding dersom de legges ned eller går konkurs, sier Marit Kjeldby.

Høringsmøte 23. mai

Klif inviterer berørte parter til et høringsmøte i Klif torsdag 23. mai 2013. Påmelding til høringsmøte sendes på e-post til Ingebjørg Svindland: ingebjorg.svindland@klif.no.

Høringsfrist er satt til mandag 24. juni 2013.

Tema